Coursingový řád

Coursingový řád klubu Český pes
Obsah:
1. Obecná ustanovení str. 2
2. Řád rozhodčích str. 10
3. Coursingový řád str. 12
4. Soutěžní řád a tituly str. 18
5. Závěrečná ustanovení str. 23
Přílohy
Preambule:
Coursing je moderní kynologický sport určený pro psy všech plemen a velikostí, založený na přirozené touze psa lovit a pronásledovat kořist. Jedná se o terénní běh za umělou návnadou, která simuluje skutečný pohyb zajíce. Pes má za úkol tuto návnadu chytit. Při coursingu rozvíjí svoji rychlost, obratnost, vytrvalost, ale také inteligenci a schopnost spolupracovat s ostatními psy.
Základním cílem coursingu je zdravý a spokojený pes. V současné době řada plemen psů ztratila své původní využití, pro které byla vyšlechtěna, a je chována téměř výlučně jako společníci člověka. Stále více psů žije s lidmi ve městech, kde je prostor pro jejich přirozený pohyb omezen. Coursing umožňuje sportovní vyžití psa a zároveň představuje vhodnou a bezpečnou alternativu k jeho původnímu využití, např. k lovu. Nedílnou součástí coursingu je radost psa z volného pohybu, odměna ve formě chycení návnady a pochvala psovoda. Takto vedený pes je sebevědomý, psychicky vyrovnaný a lépe se přizpůsobuje různým životním podmínkám.
Coursing lze provozovat jako rekreační činnost nebo na vrcholové úrovni jako náročný terénní sport. Coursingové závody jsou místem, kde se setkávají a spolupracují osoby se stejnými kynologickými zájmy. Jsou přístupné pro psovody všech věkových kategorií, rodiny s dětmi i osoby handicapované. Všichni účastníci coursingu jsou vedeni k toleranci a sportovnímu chování. Při coursingu dodržují platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat, zvláštní důraz je kladen na čistotu životního prostředí. Účastníci coursingu svým chováním přispívají k propagaci coursingu i kynologie jako takové.
2
1. Obecná ustanovení
1.1 Účel řádu
1.1.1 Coursingový řád klubu Český pes (dále jen „Řád“) stanoví podmínky všech coursingových závodů, včetně Mistrovství Čech, Mistrovství Moravy a Mistrovství České republiky, které na území České republiky pořádá občanské sdružení Český pes (dále jen „ČP“) jako člen Českého kynologického svazu (dále jen „ČKS“), jednotlivé tréninkové základny ČP nebo jeho členové.
1.1.2 Tento Řád vychází z vybraných ustanovení Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI, která dále doplňuje a upřesňuje. V případě nejasností při výkladu jednotlivých ustanovení tohoto Řádu má přednost takový výklad, který je v souladu s Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI. Závazný výklad tohoto Řádu provádí Coursingová komise ČP a její rozhodnutí je konečné.
1.1.3 Pořadatel coursingového závodu konaného dle tohoto Řádu je povinen mít na místě k dispozici v tištěné podobě tento Řád, Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI a Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů při pořádání závodů v coursingu a licenčních zkoušek občanského sdružení Český pes.
1.2 Ochrana zvířat
1.2.1 Ochrana zvířat při coursingu se řídí ustanovením článku 1.2 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI, Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů při pořádání závodů v coursingu a licenčních zkoušek občanského sdružení Český pes a platnými veterinárními předpisy ČR a EU.
1.2.2 Všichni funkcionáři a účastníci coursingu jsou povinni dbát na bezpečnost a zdraví zvířat a dodržovat podmínky pro ochranu zvířat.
1.2.3 Majitel psa/psovod má vždy možnost stáhnout svého psa z coursingu. Stejně tak musí sbor rozhodčích na žádost místního veterinárního lékaře vyloučit psa z další účasti na coursingu, je-li zdraví psa ohroženo.
1.2.4 Náhubek je při coursingu povinný pro všechna plemena psů s výjimkou Pražských krysaříků, Francouzských buldočků, Kavalír King Charles Španělů a Shih-Tzu.
1.3 Účastníci závodů v coursingu
1.3.1 Na coursingové závody pořádané dle tohoto Řádu jsou připuštěna všechna plemena psů, včetně psů bez průkazu původu a kříženců, s výjimkou plemen uvedených ve skupině č. 10 FCI a vyjmenovaných plemen ze skupiny č. 5 FCI, která jsou uvedena v Národním dostihovém a coursingovém řádu ČMKU.
1.3.2 Základní kategorie pro psy s průkazem původu představují příslušná FCI skupina, plemeno a pohlaví psa. Psi s průkazem původu plemen, která nejsou uznána FCI, se pro účely tohoto Řádu považují za jednu skupinu (N FCI).
1.3.3 Základní kategorie pro psy bez průkazu původu a křížence jsou určeny dle kohoutkové výšky psa: MALÝ (do 44,99 cm) a VELKÝ (45 cm a více) a pohlaví psa. Psi bez průkazu původu a kříženci se pro účely tohoto Řádu považují za jednu skupinu (BPP).
3
1.4 Přejímka, připuštění ke startu
1.4.1 Přejímka
Coursingového závodu se zúčastní všichni psi uvedení v článku 1.3.1 tohoto Řádu, pokud byli řádně přihlášeni v souladu s propozicemi závodu včetně úhrady startovného dle pokynu pořadatele, v den závodu prošli veterinární přejímkou a splňují podmínky uvedené v článku 1.4.2 tohoto Řádu.
1.4.2 Požadavky na start
Oprávnění ke startu lze získat pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
1. Pes s průkazem původu musí být zapsán v plemenné knize, popř. registru uznaném FCI; pes bez průkazu původu nebo kříženec musí být zapsán v Registru psů BPP v evidenci ČKS.
2. Pes musí být jednoznačně identifikován tetováním nebo čipem.
3. Pes musí mít platný licenční certifikát.
4. Nejnižší věk psa je 18 (osmnáct) měsíců.
5. Nejvyšší věk psa je 8 (osm) let. Pes je oprávněn startovat do konce coursingové sezóny, v níž dosáhne 8. roku věku. Pro určení věku psa je rozhodující datum narození uvedené v průkazu původu psa, případně v dokladu, který se v souladu s veterinárními předpisy ČR a EU váže k čipu psa (PET pas nebo očkovací průkaz).
6. Pes musí být přihlášen pod jménem svého majitele, uvedeným v licenčním certifikátu.
1.4.3 Veterinární přejímka
Veterinární přejímka je povinná pro všechny účastníky závodu. Pes, který ve stanovenou dobu neprošel veterinární přejímkou, se nesmí závodu zúčastnit. Způsob veterinární přejímky se řídí Dodatkem č. 7.4.1 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI a je uveden v Příloze č. 1 tohoto Řádu.
Pes, který dle názoru místního veterinárního lékaře provádějícího veterinární přejímku nesplňuje podmínky dané Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů při pořádání závodů v coursingu a licenčních zkoušek občanského sdružení Český pes a platnými veterinárními předpisy ČR a EU, se coursingu nezúčastní. Startovné musí být uhrazeno v každém případě.
1.5 Měření kohoutkové výšky
1.5.1 První měření kohoutkové výšky
Měření kohoutkové výšky u psů bez průkazu původu a kříženců provedou rozhodčí při přejímce prvního závodu, na který je pes přihlášen. Majitel psa je povinen tuto skutečnost uvést v přihlášce k závodu.
Měření se provádí za přítomnosti nejméně dvou rozhodčích, vedoucího coursingu a majitele/psovoda měřeného psa. Rozhodčí ani vedoucí coursingu, kteří se měření účastní, nesmí být současně majiteli měřeného psa. Způsob měření kohoutkové výšky je uveden v Příloze č. 2 tohoto Řádu. Výsledek měření se zapíše do licenčního certifikátu a pes je zařazen do velikostní kategorie dle článku 1.3.3 tohoto Řádu v souladu s tímto výsledkem.
4
1.5.2 Druhé měření kohoutkové výšky
Proti výsledku měření kohoutkové výšky a zařazení psa do velikostní kategorie lze podat odvolání. Toto odvolání musí být zasláno písemně Coursingové komisi ČP a současně musí být na účet ČP složena jistina ve výši 1000,- Kč, která v případě, že výsledek druhého měření řadí psa do shodné velikostní kategorie jako výsledek prvního měření uvedený v licenčním certifikátu, propadá ve prospěch ČP. Jestliže výsledek druhého měření řadí psa do jiné velikostní kategorie než výsledek prvního měření uvedený v licenčním certifikátu, vrací se složená jistina zpět odvolateli.
Na základě podaného odvolání nařídí Coursingová komise ČP druhé měření kohoutkové výšky psa. Druhé měření se provádí na nejbližším závodě, kterého se pes účastní, za přítomnosti nejméně dvou rozhodčích, vedoucího coursingu, jednoho člena Coursingové komise ČP a majitele měřeného psa. Rozhodčí, vedoucí coursingu ani člen Coursingové komise ČP, kteří se měření účastní, nesmí být současně majiteli měřeného psa. Způsob měření kohoutkové výšky je uveden v Příloze č. 2 tohoto Řádu. Výsledek druhého měření je konečný a zapíše se do licenčního certifikátu psa.
Další měření kohoutkové výšky psa se neprovádí.
1.6 Licenční certifikáty a tréninkové karty
1.6.1 Informace na licenčním certifikátu
Licenční certifikát vystavuje majiteli psa Coursingová komise ČP, která vede také evidenci všech vystavených licenčních certifikátů. Licenční certifikát musí obsahovat následující informace:
a) u psů s průkazem původu – plemeno, pohlaví, jméno psa, číslo plemenné knihy, datum narození, číslo tetování nebo čipu, jméno a adresu majitele, a pokud je to možné, kontaktní telefon a email.
b) u psů bez průkazu původu a kříženců – pohlaví, jméno psa, datum narození, číslo čipu, záznam o prvním a případně druhém měření kohoutkové výšky dle článku 1.5 tohoto Řádu, výsledek tohoto měření a zařazení psa do velikostní kategorie, jméno a adresu majitele, a pokud je to možné, kontaktní telefon a email.
Do licenčního certifikátu se zapisují výsledky psa dosažené v jednotlivých závodech a získané tituly.
1.6.2 Tréninková karta
Tréninkovou kartu vystaví majiteli psa kterákoli tréninková základna ČP. Seznam tréninkových základen je uveden na webu ČP (www.ceskypes.cz) a je pravidelně aktualizován. Na požádání poskytne aktuální seznam také Coursingová komise ČP.
Tréninková karta obsahuje shodné informace jako licenční certifikát dle článku 1.6.1 tohoto Řádu s výjimkou údajů o měření kohoutkové výšky a zařazení psů bez průkazu původu a kříženců do velikostní kategorie. Do tréninkové karty zapisuje vedoucí tréninkové základny jednotlivé tréninkové běhy psa, údaj o tom, zda se jedná o sólo běh či párový běh a zda pes tento běh splnil či nesplnil.
Před podáním přihlášky na licenční zkoušku musí pes čistě absolvovat nejméně šest tréninkových běhů, z toho tři sólo běhy a tři párové běhy. V případě málopočetných plemen, kdy není k dispozici druhý pes stejného plemene ani jiný vhodný sparingpartner (pes obdobné kohoutkové výšky a tělesné konstituce), mohou být se souhlasem vedoucího tréninkové základny všechny běhy absolvovány sólo. Výše uvedené tréninkové běhy může pes absolvovat ve věku nejméně 15 (patnácti) měsíců.
5
1.6.3 Podmínky pro vystavení licenčního certifikátu
Podmínky pro vystavení licenčního certifikátu se řídí článkem 1.6.3 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Licenční certifikát pro coursing může být vystaven jen tehdy, pokud je prokázáno, že pes nenapadá jiné psy, ale následuje s nimi mechanickou návnadu.
1.6.4 Licenční zkouška
Licenční certifikát získává pes na základě úspěšného splnění licenční zkoušky. Před zahájením licenční zkoušky je majitel psa povinen předložit tréninkovou kartu, ve které je uveden záznam o tom, že pes čistě absolvoval nejméně šest tréninkových běhů dle článku 1.6.2 tohoto Řádu. Bez tréninkové karty nebude pes k licenční zkoušce připuštěn.
Licenční zkoušku může pes absolvovat ve věku nejméně 15 (patnácti) měsíců. Při plnění licenční zkoušky musí mít pes nasazenu dečku a náhubek (s výjimkou plemen uvedených v článku 1.2.4 tohoto Řádu).
Při plnění licenční zkoušky musí být stejně jako při závodě přítomen sbor rozhodčích, který rozhodne o splnění či nesplnění licenčních běhů. Licenční zkouška se skládá ze čtyř licenčních běhů, z nichž jsou dva sólo běhy a dva běhy párové. V případě málopočetných plemen, kdy není k dispozici druhý pes stejného plemene ani jiný vhodný sparingpartner (pes obdobné kohoutkové výšky a tělesné konstituce), mohou být se souhlasem pořadatele a sboru rozhodčích všechny čtyři licenční běhy absolvovány sólo. Pes může absolvovat nejvýše dva licenční běhy v jednom dni.
Údaje o plnění jednotlivých licenčních běhů zapíše pořadatel licenční zkoušky do tréninkové karty psa. Obdrží-li pes při plnění licenčního běhu diskvalifikaci, nepokračuje v tento den v plnění licenční zkoušky. Před podáním přihlášky na další licenční zkoušku po diskvalifikaci musí pes čistě absolvovat nejméně dva tréninkové běhy, z toho jeden sólo běh a jeden párový běh.
1.6.5 Zpráva o licenční zkoušce
Vedoucí coursingové akce, v rámci které byla konána licenční zkouška, zašle nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne konání licenční zkoušky Coursingové komisi ČP „Zprávu o licenční zkoušce“. Vzor této zprávy je uveden v Příloze č. 3 tohoto Řádu.
1.6.6 Žádost o vydání licenčního certifikátu
Po splnění licenční zkoušky a dovršení věku 18 (osmnácti) měsíců psa odevzdá (zašle) jeho majitel Coursingové komisi ČP:
a) tréninkovou kartu, v níž jsou zapsány tréninkové a licenční běhy dle článku 1.6.2 a 1.6.4 tohoto Řádu;
b) u psů s průkazem původu kopii průkazu původu, u psů bez průkazu původu a kříženců číslo čipu a kopii dokladu o registraci psa v Registru psů BPP v evidenci ČKS;
c) administrativní poplatek za vystavení licenčního certifikátu.
Na základě výše uvedených dokladů vystaví Coursingová komise ČP licenční certifikát psa. Při jakékoli změně majitele psa se tato skutečnost vyznačí do licenčního certifikátu. Licenční certifikát se předává spolu se psem.
6
1.7 Coursingové závody
1.7.1 Propozice závodu
Propozice závodu musí obsahovat následující informace:
1. Organizátor, místo, datum, čas začátku akce a čas začátku přejímky psů.
2. Jméno vedoucího coursingu.
3. Výše startovného.
4. Druh soutěže.
5. Udělované ceny a čas plánovaný pro vyhlášení výsledků.
6. Datum uzávěrky přihlášek.
7. Vyloučení odpovědnosti dle článku 1.11 tohoto Řádu.
8. Zákaz dopingu.
9. Údaje o coursingové dráze (délka, kvalita povrchu, druh techniky tažení návnady).
1.7.2 Přihláška
Vzor přihlášky se připojuje k propozicím závodu. Přihláška musí obsahovat informace uvedené v Příloze č. 4 tohoto Řádu.
1.7.3 Coursingový kalendář ČP
Závody v coursingu jsou uvedeny v Coursingovém kalendáři ČP, který schvaluje Coursingová komise ČP. V Coursingovém kalendáři ČP se vypisují závody mistrovské, nominační, bodovací, klubové a speciální. Závody v coursingu se považují za vypsané dnem zveřejnění Coursingového kalendáře ČP.
Mistrovské závody (Mistrovství Čech, Mistrovství Moravy a Mistrovství ČR) mohou být zařazeny do Coursingového kalendáře ČP nejvýše jednou ročně.
Před termínem konání Mistrovství ČR musí být v daném kalendářním roce vypsány nejméně dva nominační závody. Časový odstup mezi termíny nominačních závodů nesmí být kratší než 30 (třicet) dní.
1.7.4 Žádost o konání coursingového závodu
V žádosti o konání coursingového závodu musí být uveden termín a místo konání akce, vedoucí coursingu, navrhovaní rozhodčí a náhradní rozhodčí. Žádost o konání mistrovského, nominačního nebo bodovacího závodu musí být podána Coursingové komisi ČP nejpozději do 1.7. kalendářního roku předcházejícího roku konání závodu. Klubové a speciální závody mohou být do Coursingového kalendáře ČP se souhlasem Coursingové komise ČP doplněny později, nejpozději však 2 (dva) měsíce před datem konání závodu.
1.8 Absence přihlášených psů a funkcionářů
1.8.1 Absence přihlášených psů
Postup při absenci přihlášených psů se řídí článkem 1.8.1 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Přihlášení psi, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou zúčastnit daného coursingového závodu, musí být nahlášeni vedení tohoto závodu před jeho začátkem. Startovné musí být uhrazeno v každém případě.
7
1.8.2 Absence přihlášených funkcionářů
Postup při absenci přihlášených funkcionářů se řídí článkem 1.8.2 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Funkcionáři, kteří jsou nahlášeni pro účast na daném coursingovém závodu, jsou povinni informovat vedení tohoto závodu o jakémkoli problému před jeho začátkem. Předčasné ukončení potvrzené účasti je možné pouze po předchozím sdělení vedení závodu a souhlasu jeho vedoucího.
1.9 Diskvalifikace
Postup při diskvalifikaci se řídí příslušnými ustanoveními článku 1.9 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
1.9.1. Důvody k diskvalifikaci
Funkcionáři mohou diskvalifikovat nebo na daný den vyloučit psy, kteří:
1. se při coursingu bez objektivní příčiny (např. zranění) zastaví
2. se snaží opustit dráhu
3. ruší průběh coursingu
4. musí být pobízeni k opuštění startovního prostoru nebo přeběhnutí cílové linie
přivoláváním, gesty, pískáním, nebo jinak.
1.9.2 Napadající psi
Funkcionáři musí diskvalifikovat ty psy, kteří napadají nebo se pokoušejí napadat ostatní psy.
Útočící psi jsou takoví, kteří svoji pozornost nezaměřují na návnadu, ale napadají nebo se pokoušejí napadat ostatní psy, aby jim zabránili v normálním sledování návnady. Bezprostřední obranná reakce napadeného psa je povolena.
Pokud pes při svém zájmu o návnadu nasadí své tělo bez úmyslu útočit, aby si utvořil při coursingu volnou dráhu, získal volný výhled nebo výhodnější pozici pro chytání návnady, přičemž je neustále zaměřen na návnadu, neposuzuje se toto jeho chování jako napadání.
1.9.3 Oznámení o diskvalifikaci
Diskvalifikace musí být zřetelně zanesena do tréninkové karty psa (dojde-li k ní v průběhu plnění licenčních běhů) a licenčního certifikátu psa (dojde-li k ní v závodě). Pro záznam se používá následující zkratka: diskvalifikován = disqu.
Vedoucí coursingu je povinen informovat o diskvalifikaci Coursingovou komisi ČP prostřednictvím „Zprávy o coursingovém závodu“ dle článku 4.5 tohoto Řádu.
1.9.4 Vyloučení pro diskvalifikaci
1. diskvalifikace v kalendářním roce: vyloučení na den
2. diskvalifikace v kalendářním roce: vyloučení na 4 (čtyři) týdny
3. diskvalifikace v kalendářním roce: vyloučení na 8 (osm) týdnů
Je-li pes čtyřikrát diskvalifikován ve dvou po sobě jdoucích kalendářních rocích, ztrácí svůj licenční certifikát. Ten může získat zpět po splnění standardních požadavků. Pokud by jej však v následujících dvou letech po dalších čtyřech diskvalifikacích opět ztratil, nebude jeho obnovení již možné.
8
1.9.5 Porušení Řádu majitelem psa nebo psovodem
Vedoucí coursingu společně se sborem rozhodčích nebo rozhodčími mohou vyloučit ze závodu a vyzvat k opuštění místa konání závodu každého, kdo nedodržuje pokyny funkcionářů, slovně je napadá nebo se chová nevhodně.
Vedoucí coursingu je povinen informovat o této události Coursingovou komisi ČP prostřednictvím „Zprávy o coursingovém závodu“ dle článku 4.5 tohoto Řádu.
Coursingová komise ČP si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky výše uvedených osob na další závody konané dle tohoto Řádu.
1.10 Doping
Všechny druhy dopingu jsou zakázány.
Pes, který se účastní coursingového závodu, nesmí mít ve svých tkáních, tělních tekutinách a výměšcích zastoupeny látky, které jsou uvedeny v Příloze č. 5 tohoto Řádu.
Současně je třeba zohlednit Mezinárodní směrnice FCI o dopingu u psů schválené Předsednictvem FCI ve Vídni v červenci 2009.
1.11 Vyloučení odpovědnosti
Odpovědnost pořadatele a funkcionářů coursingového závodu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
Ani pořadatel ani funkcionáři coursingového závodu nejsou odpovědní za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu coursingu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.
1.12 Spory
Hodnocení coursingového závodu je konečné a nelze jej měnit.
Jakékoli další spory související s činnostmi vykonávanými dle tohoto Řádu řeší Coursingová komise ČP. Její rozhodnutí je konečné.
1.13 Protesty
Protest proti rozhodnutí sboru rozhodčích je nepřípustný (hodnocení coursingových běhů, výsledek licenčního běhu, diskvalifikace apod.).
Nepřípustný je také jakýkoli protest proti posouzení zdravotního stavu psa místním veterinárním lékařem a proti jeho rozhodnutí o způsobilosti psa zúčastnit se, případně pokračovat v účasti na coursingovém závodu.
Protest lze podat pouze z technických důvodů, jako je například neoprávněný start psa (neplatný licenční certifikát apod.) po složení jistiny 500,- Kč, která propadá ve prospěch pořadatele coursingového závodu, je-li protest neoprávněný. V opačném případě se jistina vrací zpět navrhovateli.
9
Protest je nutno podat písemně k rukám vedoucího coursingu ještě v průběhu závodu, jinak nebude přijat. Protest projedná komise složená ze sboru rozhodčích a vedoucího coursingu. O výsledku projednání bez zbytečného odkladu vyrozumí navrhovatele. Dále učiní o projednání protestu písemný zápis, který bude spolu se „Zprávou o coursingovém závodu“ dle článku 4.5 tohoto Řádu předán Coursingové komisi ČP.
10
2. Řád rozhodčích
2.1 Základní podmínky
Základní podmínky pro výkon činnosti rozhodčích na coursingových závodech a licenčních zkouškách konaných dle tohoto Řádu:
1. minimální věk 18 (osmnáct) let
2. členství v ČP, případně v jiném členském subjektu ČKS
3. Licence rozhodčího ČP
2.2 Adept rozhodčího
Adept rozhodčího musí být osoba starší 18 (osmnácti) let a musí být členem ČP nebo jiného členského subjektu ČKS.
Po absolvování školení rozhodčích vystaví Coursingová komise ČP zájemci Průkaz adepta rozhodčího.
2.3 Licence rozhodčího ČP
Po splnění následujících podmínek vystaví Coursingová komise ČP adeptu rozhodčího Licenci rozhodčího ČP:
1. účast na školení rozhodčích
2. 12 (dvanáct) hospitací na coursingových závodech
3. úspěšné absolvování zkoušky rozhodčích
2.3.1 Školení rozhodčích
Školení rozhodčích se skládá z obecné části (zdravověda a anatomie psa, etologie, základy výcviku, ochrana zdraví při sportu) a z části speciální (coursing). Tyto části mohou být rozloženy do dvou dnů. Školení se koná nejméně 1x za 2 (dva) roky.
Pro adepty rozhodčích je účast na obou částech školení povinná.
Pro rozhodčí je povinná pouze účast na speciální části školení (coursing).
2.3.2 Hospitace
Adept rozhodčího má povinnost zúčastnit se nejméně 12 (dvanácti) hospitací na coursingových závodech. Tyto hospitace lze absolvovat na jakémkoli coursingovém závodě konaném dle článků 4.1 a 4.2 tohoto Řádu. Nejvýše 4 (čtyři) hospitace z celkového počtu může adept rozhodčího absolvovat také na coursingových závodech konaných dle Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU.
Adept rozhodčího se v průběhu hospitací pod dohledem rozhodčích účastní hodnocení coursingového závodu. Posuzovat coursingový závod a zaznamenávat hodnocení psů jsou oprávněni pouze rozhodčí. Po skončení hospitace potvrdí rozhodčí jeho účast do Průkazu adepta rozhodčího.
Adept rozhodčího se v průběhu hospitací pod dohledem vedoucího coursingu zúčastní nejméně 2x stavby coursingové dráhy, 2x tažení návnady a je povinen seznámit se s činností startéra, sedliště a kanceláře závodu. Jeho účast při výše uvedených činnostech potvrdí vedoucí coursingu do Průkazu adepta rozhodčího.
11
2.3.3 Zkoušky rozhodčích
Zkoušky rozhodčích zajišťuje Coursingová komise ČP.
Zkoušky rozhodčích mohou probíhat ve stejný den jako speciální část školení rozhodčích dle článku 2.3.1 tohoto Řádu. Zkouška rozhodčích může být písemná nebo ústní. O způsobu konání zkoušky rozhodne Coursingová komise ČP před jejím začátkem a tento způsob musí být stejný pro všechny adepty, kteří se zkoušky v daný den účastní.
O průběhu zkoušky rozhodčích se provede zápis a jednotliví adepti jsou informování o dosažených výsledcích.
2.4 Povinnosti rozhodčích
Rozhodčí hodnotí coursingové závody a licenční zkoušky v souladu s tímto Řádem a dbají na jeho dodržování po celou dobu konání akce. Rozhodčí je povinen vystupovat vždy tak, aby jeho chování odpovídalo důstojnosti coursingového závodu a obecně důstojnosti osoby rozhodčího.
V případě závažného porušení tohoto Řádu, platných veterinárních předpisů ČR a EU, předpisů na ochranu zvířat, pravidel slušného chování nebo dobrých mravů je Coursingová komise ČP oprávněna rozhodnout o pozastavení činnosti rozhodčího či o odnětí jeho Licence rozhodčích ČP.
2.5 Úkoly coursingové komise ČP
Coursingová komise ČP v souladu s tímto Řádem:
1. řídí přípravu adeptů rozhodčích, vystavuje Průkazy adepta rozhodčího ČP a vede jejich evidenci;
2. jmenuje rozhodčí, vystavuje Licence rozhodčích ČP a vede jejich evidenci;
3. zajišťuje odbornou způsobilost rozhodčích, organizuje školení a zkoušky rozhodčích;
4. vykonává dohled nad činností rozhodčích, rozhoduje o případném pozastavení činnosti rozhodčích či odnětí Licence rozhodčích ČP.
2.6 Cizí rozhodčí
ČP uznává a považuje za platné všechny licence coursingových rozhodčích vydané v souladu s Národním dostihovým a coursingovým řádem ČMKU, jakož i licence vydané zahraničními kynologickými organizacemi sdruženými v rámci FCI.
Coursingoví rozhodčí, kteří jsou držiteli licence ČMKU nebo zahraniční kynologické organizace sdružené v rámci FCI, mohou hodnotit všechny coursingové závody a licenční zkoušky konané dle tohoto Řádu.
Coursingovému rozhodčímu, který je držitelem licence ČMKU a který má zájem získat Licenci rozhodčího ČP, vystaví Coursingová komise ČP tuto licenci po splnění následující podmínek:
1. členství v ČP, případně v jiném členském subjektu ČKS
2. účast na speciální části školení rozhodčích (coursing)
3. úspěšné absolvování zkoušky rozhodčích.
12
3. Coursingový řád
Pravidla pro závody v coursingu se řídí příslušnými ustanoveními článku 3. Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI, přičemž tento Řád stanoví níže uvedená doplnění a výjimky.
3.1 Seznam a úkoly funkcionářů
1. Sbor rozhodčích
2. Vedoucí coursingu
3. Kancelář závodu
4. Startér a sedliště
5. Obsluha návnady a technická obsluha
6. Místní veterinární lékař
3.1.1 Sbor rozhodčích
Sbor rozhodčích je nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržování pravidel coursingu a sleduje jeho průběh. Rozhodnutí sboru rozhodčích ve sporných a pochybných případech jsou konečná.
Technické záležitosti je sbor rozhodčích povinen projednat s vedoucím coursingu. Před začátkem akce je sbor rozhodčích povinen zkontrolovat dodržování ustanovení článků 3.2, 3.3, 3.4 a 3.6 tohoto Řádu a ustanovení na ochranu zdraví zvířat.
Všechny coursingové závody pořádané dle tohoto Řádu jsou hodnoceny nejméně dvěma rozhodčími, kteří mají licenci rozhodčího coursingu.
Zahraniční rozhodčí musí mít k posuzování coursingového závodu dle tohoto Řádu předem vystaven souhlas své národní kynologické organizace.
3.1.2 Vedoucí coursingu
Vedoucí coursingu musí být specialista s praxí, který řídí celou akci po technické i organizační stránce. Během coursingového závodu rozhoduje o všech technických a organizačních otázkách souvisejících s coursingem. Veškeré řešení technických či organizačních problémů dané akce podléhá jeho rozhodnutí.
3.1.3 Kancelář závodu
Kancelář závodu zajišťuje potřebné administrativní, organizační a informační zázemí pro funkcionáře a účastníky akce. Při své činnosti se kancelář závodu řídí pokyny vedoucího coursingu a podléhá jeho rozhodnutí.
3.1.4 Startér a sedliště
Startér na startu zkontroluje následující skutečnosti:
1. Majitelé/psovodi udržují psy v klidu a nasadí je ke startu včas.
2. Psi jsou ve správné startovací pozici.
3. Správné upevnění náhubku.
4. Správné upevnění závodní dečky.
Startér ve spolupráci s obsluhou návnady udílí psovodům pokyny ke správnému a včasnému vypuštění psů a hlásí rozhodčím všechny předčasné starty.
13
Na podporu činnosti startéra se doporučuje zřídit na coursingovém závodu sedliště. Sedliště musí být umístěno nedaleko prostoru startu tak, aby psi, kteří se v sedlišti připravují na start, neměli výhled na dráhu a na návnadu.
3.1.5 Obsluha návnady a technická obsluha
Obsluha návnady se řídí pokyny vedoucího coursingu a sboru rozhodčích.
Návnada (a její technické zázemí) by měla být umístěna tak, aby její obsluha měla jasný výhled na celé závodiště.
Obsluha musí táhnout návnadu před psy v předepsané vzdálenosti, což vyžaduje velkou zkušenost v tomto oboru, proto tato pozice není vhodná pro nekvalifikované osoby.
Doporučená vzdálenost pro tažení návnady je 20 m před psy. Tuto vzdálenost je třeba přizpůsobit dle velikosti (kohoutkové výšky), tělesné konstituce, rychlosti a způsobu běhu psů, a to v rozsahu 10 m až 30 m před psy tak, aby běh byl pro psy maximálně bezpečný a riziko střetu s kladkami minimální. Vzdálenost a rychlost tažení návnady se vždy určuje dle psa, který se v konkrétním běhu nachází v dané chvíli na vedoucí pozici.
3.1.6 Místní veterinární lékař
Místní veterinární lékař je objednáván pořadatelem akce. Veterinární lékař provádí veterinární přejímku dle článku 1.4.3 tohoto Řádu a denní dohled.
Místní veterinární lékař vykonává v průběhu coursingového závodu veterinární dozor a veterinární péči o psy, včetně poskytnutí první pomoci. Veterinární lékař bude přítomen na místě po celou dobu konání coursingového závodu nebo provede veterinární přejímku psů a dále bude k dispozici na telefonu tak, aby se mohl na telefonickou výzvu neprodleně dostavit do místa konání coursingového závodu. Je-li počet účastníků coursingového závodu konaného v jediný den vyšší než 100, musí být veterinární lékař přítomen na místě po celou dobu konání závodu.
Zdravotní stav psů včetně jejich kondice, případného zranění či podezření z dopingu je pod dohledem místního veterinárního lékaře. Sbor rozhodčích proto neprodleně vyloučí z účasti na coursingu každého psa, kterého místní veterinární lékař prohlásí za nezpůsobilého.
S ohledem na zajištění ochrany zdraví psů je místní veterinární lékař jedinou osobou, která je oprávněna posoudit zdravotní stav psů a jejich způsobilost účastnit se coursingu. Jeho rozhodnutí nesmí být ostatními funkcionáři ovlivňováno ani měněno, stejně tak není možné podat proti jeho rozhodnutí protest.
Doporučené pokyny pro úkoly místního veterinárního lékaře jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Řádu. Veškeré náklady na činnost místního veterinárního lékaře nese pořadatel akce. Pouze případné náklady na individuální ošetření zraněného psa ponese jeho majitel.
3.1.7 Omezení výkonu činnosti funkcionářů
Funkcionáři uvedení v článku 3.1.1, 3.1.4 a 3.1.5 tohoto Řádu, jejichž psi, tj. psi v jejich majetku a psi z jejich chovatelské stanice, se účastní coursingového závodu, nesmějí v této době vykonávat svoji funkci v závodu pro daná plemena (skupinu plemen) a musejí být nahrazeni.
14
3.2 Předpisy pro terén, kvalitu povrchu a délku coursingové dráhy
3.2.1 Terén
Ideální coursingové závodiště představuje velká louka. Mírně se svažující nebo kopcovitý terén je rovněž vysoce přijatelný. Vhodné je místo s několika keři či stromy, pokud tyto nepředstavují pro psy žádné nebezpečí.
3.2.2 Kvalita povrchu
Pro coursing je nejvhodnější travnatý porost; písčitý povrch nebo sníh je také přípustný. Povrch země by neměl být příliš kluzký a musí být zbaven děr a kamenů. S ohledem na kvalitu povrchu jsou vhodná zejména pravidelně udržovaná dostihová závodiště pro jezdecký sport.
Přírodní překážky jsou vysoce doporučované, ale nejsou povinné. Musí být jasně viditelné ze psí perspektivy ze vzdálenosti nejméně 30 m, zejména pokud se jedná o terénní nerovnosti či zlomy.
3.2.3 Délka dráhy
Délka dráhy musí být v rozmezí od 300 m do 700 m. Délku dráhy je třeba přizpůsobit s přihlédnutím k velikosti (kohoutkové výšce) a tělesné konstituci psů, kteří se coursingu účastní, a s ohledem na aktuální klimatické podmínky, které panují v místě konání coursingového závodu.
3.3 Vzdálenost mezi kladkami
Vzdálenost mezi kladkami je velmi důležitá a musí být přizpůsobena podmínkám terénu. Zatáčky, které svírají úhel menší než 60° jsou zakázány.
3.4 Rozvržení závodiště
Vzhledem k fyzickému výkonu, který psi při coursingu podávají, musí být celé závodiště zřetelně viditelné a zbavené veškerého nebezpečí.
Pro první i druhé kolo coursingového závodu musí být závodiště rozvrženo odlišně.
Lanko návnady musí být vždy umístěno tak, aby bylo před psy stahováno a minimalizovalo riziko zamotání psů a jejich zranění. Tažení návnady na uzavřeném okruhu, kdy je lanko umístěno na zemi po celé délce dráhy (tzv. „nekonečný zajíc“) je zakázáno.
3.5 Start
Psi startují tzv. z ruky na pokyn startéra. Psi jsou vybaveni pouze barevnými rozlišujícími dečkami a náhubkem (s výjimkou plemen uvedených v článku 1.2.4 tohoto Řádu).
3.5.1 Náhubek
Náhubek vyrobený z drátu nebo plastu musí být konstruován tak, aby umožňoval psu volně dýchat, nepůsobil nepohodlí či strádání psa ani neumožnil zranění psa či jeho soupeře. Doporučené typy náhubků jsou uvedeny v Dodatku č. 7.3 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI a v Příloze č. 6 tohoto Řádu.
15
3.5.2 Dečky
Psi běhají v párech vypuštěných najednou. Jeden běží v červené dečce, druhý v bílé. V případě trojběhu má třetí pes modrou dečku.
Pes v červené dečce stojí na startu vždy vpravo (z pohledu psa). V párovém běhu stojí pes v bílé dečce vlevo. V případě trojběhu stojí pes v bílé dečce uprostřed a pes v modré dečce vlevo.
Přípustné jsou i elastické coursingové dresy vyrobené z jednoho kusu látky.
3.5.3 Nerovnoměrný počet přihlášených psů
V případě nerovnoměrného počtu přihlášených psů se pořadatelé po dohodě se sborem rozhodčích dle možností pokusí s ohledem na velikost (kohoutkovou výšku), tělesnou konstituci, rychlost a způsob běhu najít vhodného psa do páru (s platným licenčním certifikátem) a tím zabránit běhu pouze jednoho psa. Možný je také trojběh.
Se souhlasem majitele psa přihlášeného do závodu lze do páru použít i psa, který si v daný den plní licenční běhy.
3.6 Coursingové vybavení
Pořadatel musí zajistit, aby veškeré coursingové vybavení bylo v perfektním provozním stavu a mohlo bezproblémově fungovat. Vedoucí coursingu je odpovědný za náhradní vybavení v dostatečném množství a kvalitě, aby zajistil bezproblémový průběh coursingového závodu.
Návnada a její technické vybavení musí splňovat následující požadavky:
1. Mít schopnost razantně zrychlovat.
2. Rychle reagovat na požadovanou změnu rychlosti.
3. Disponovat dostatečnými rezervami výkonu.
4. Návnadu představuje přibližně 40 cm dlouhý světlý střapec vyrobený z měkkého plastu. Barva návnady musí být vždy kontrastní k terénu coursingového závodiště.
5. Kladky, po kterých je tažena návnada, nesmějí mít světlou barvu a nesmějí se blýskat, aby nepřitahovaly pozornost psů.
3.7 Hodnocení
Pravidla hodnocení coursingových závodů jsou upravena v článku 3.7 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
Sbor coursingových rozhodčích hodnotí výkon psů na základě 5 (pěti) kritérií uvedených v článcích 3.7.1 až 3.7.5 tohoto Řádu. Maximální počet bodů za každé hodnocené kritérium je 20 (systém FCI).
Coursingové závody se běhají vždy na dvě kola. Výsledky psa dosažené v obou kolech se sčítají. Psi, kteří v prvním kole bezdůvodně nezískají ani 50% maximálního počtu bodů, budou vyřazeni z účasti v druhém kole.
V případě, že dva či více účastníků skončí se stejným výsledkem (součet bodů získaných v obou kolech závodu), umístí se lépe pes, který získal vyšší počet bodů v druhém kole. Pokud však i nyní jsou výsledky dvou či více psů stejné, umístí se lépe pes, který získal vyšší počet bodů v druhém kole z hlediska důležitosti v tomto pořadí: Úsilí (článek 3.7.2), Vytrvalost (článek 3.7.5), Obratnost (článek 3.7.4), Inteligence (článek 3.7.3) a nakonec Rychlost (článek 3.7.1).
16
3.7.1 Rychlost
Rychlost je nezbytná k ulovení zvěře. Projevuje se rychlostí, s jakou pes při startu reaguje na náhlý odjezd návnady. Rychlost psa se projevuje po celé délce trati, ale především ve fázi chytání návnady. Rychlost pohybu, počet pohybů a progrese ukazují celkovou rychlost psa.
Rozhodčí musí odměnit psa, který běží velmi nízko, dobře se natahuje a štve návnadu. Vzhledem k tomu, že se při coursingu nepoužívá časomíra, je důležitým prostředkem hodnocení schopnosti psa překonat území zejména jeho snaha.
Absolutní rychlost se při hodnocení coursingu nebere v potaz, jelikož rychlost psa je brána relativně ve vztahu k jeho soupeřům.
„Go-bye“ je způsob vybuzení psa, který se nachází na druhé pozici a běží se zvyšováním rychlosti na úroveň svého soupeře, dokud ho nepředhoní. Předběhnutí nastává v meziprostoru mezi dvěmi po sobě následujícími kladkami.
3.7.2 Úsilí
Hodnotí se úsilí při pronásledování návnady, bez ohledu na kvalitu povrchu (drsný nebo s překážkami) a případné incidenty, např. vyhýbání se, přeběhnutí zatáčky, pád, momentální ztrátu návnady. Úsilí psa se projevuje:
1. Při startu:
Velkou pozorností.
Fixovaným pohledem na návnadu.
2. Při pronásledování návnady:
Stálým tlakem, který nutí obsluhu návnady zvyšovat rychlost, aby zabránila chycení návnady před koncem závodu.
Volným přeskokem překážek bez váhání.
Touhou vrátit se k návnadě, pokud zůstala vzadu.
3. Při chytání návnady:
V plné rychlosti.
Ztrátou rovnováhy při chytání návnady ve „skluzu“.
Pokusem o chycení návnady, přestože už ji chytil jeho soupeř.
4. Při ztrátě návnady:
Dobou trvání a intenzitou hledání návnady.
Nalezením návnady.
Hledání návnady lze přerušit pouze na pokyn sboru rozhodčích. Sbor rozhodčích následně rozhodne o ukončení běhu nebo o případném opakovaném startu tzv. z místa.
3.7.3 Inteligence
Inteligence se při pronásledování návnady projeví tak, že pes následuje dráhu, která ho, spolu s obratností, bez níž ani ten nejrychlejší pes nezíská žádnou kořist, přivede do dobré pozice pro chytání návnady. Pes projeví inteligenci tím, že zaujme mezi návnadou a dráhou takovou pozici, která udrží návnadu na otevřeném prostranství.
17
Rozhodčí musí odměnit psa, který při běhu na dráze spolupracuje s druhým psem. Pes na druhé pozici volí odlišnou stopu než pes na první pozici, aby získal výhodnější postavení pro chytání návnady.
3.7.4 Obratnost
Obratnost psa se projevuje:
1. Rychlými změnami směru vyvolanými náhlým pohybem („kličkováním“) návnady.
2. Při překonávání překážek.
3. Při chytání návnady, a zvláště při chytání „ve skluzu“, kdy pes ztratí rovnováhu.
3.7.5 Vytrvalost
Vytrvalost je schopnost psa dokončit závod v dobré fyzické kondici. Vytrvalost psa je spojením jeho fyzických a mentálních sil.
Vytrvalost se projevuje tím, jak pes udržuje, popřípadě zvyšuje rychlost na dráze, zejména na konci ve fázi chytání návnady.
3.8 Sankce
Pouze oprávněný sbor rozhodčích může uložit sankce, které musí být vždy v souladu s tímto Řádem.
3.8.1 Penalizace za předčasný start
Pokud psovod vypustí psa příliš brzy, může rozhodčí z celkového výsledku psa dosaženého v tomto konkrétním běhu odečíst až 10% bodů. V případě opakovaného startu tato penalizace neplatí.
3.8.2 Zpoždění závodu
Absence nebo pozdní příchod psa na startu může vést k vyloučení psa ze závodu.
3.8.3 Vyloučení psa ze závodu
Rozhodčí vyloučí ze závodu psa, který:
1. Zůstane u svého majitele/psovoda po signálu ke startu nebo odejde ze závodiště.
2. Místo návnady následuje (honí) svého soupeře.
3. Dle názoru veterinárního lékaře nemá pro závod potřebnou fyzickou kondici.
18
4. Soutěžní řád a tituly
4.1 Oficiální coursingové závody
V souladu s tímto Řádem se konají závody mistrovské, nominační a bodovací. Tyto coursingové závody jsou přístupné pro všechna plemena psů, včetně psů bez průkazu původu a kříženců dle článku 1.3.1 tohoto Řádu. Počet účastníků nesmí být omezen.
V případě vyššího počtu přihlášených psů (více než 75) se doporučuje zřídit současně dvě coursingové dráhy nebo rozložit konání závodu do několika po sobě následujících dnů. Všichni psi zařazení do stejné kategorie dle článků 1.3.2, 1.3.3 a 4.4.1 tohoto Řádu musí absolvovat závod v tentýž den.
4.1.1 Bodovací závody
Výsledky psa dosažené v průběhu jednoho kalendářního roku v závodech označených v Coursingové kalendáři ČP jako bodovací se sčítají dle ustanovení článku 4.6.2 tohoto Řádu.
Bodovací závody mohou být v Coursingovém kalendáři ČP současně označeny jako nominační a/nebo jako Mistrovství Čech či Mistrovství Moravy.
4.1.2 Nominační závody
Nominační závody slouží k výběru účastníků pro mistrovské závody. Podmínky pro vypsání nominačních závodů jsou uvedeny v článku 1.7.3 odst. 3 tohoto Řádu.
Nominační závody mohou být v Coursingovém kalendáři ČP současně označeny jako bodovací a/nebo jako Mistrovství Čech či Mistrovství Moravy.
4.1.3 Mistrovské závody a tituly
Mistrovské závody představují vrcholné coursingové akce konané dle tohoto Řádu. Jedná se o následující závody:
- Mistrovství Čech, na kterém je udělován titul Mistr Čech;
- Mistrovství Moravy, na kterém je udělován titul Mistr Moravy;
- Mistrovství České republiky, na kterém je udělován titul Mistr České republiky.
Podmínky pro udělení jednotlivých titulů stanoví článek 4.6.1 tohoto Řádu.
Mistrovství Čech a Mistrovství Moravy mohou být v Coursingovém kalendáři ČP současně označeny jako bodovací a/nebo jako nominační závody.
Mistrovství České republiky může být v Coursingovém kalendáři ČP současně označeno pouze jako bodovací.
4.1.4 Podmínky pro účast na mistrovských závodech
Před podáním přihlášky na Mistrovství České republiky musí pes v daném kalendářním roce čistě absolvovat nejméně 2 (dva) závody označené jako nominační.
Pes, který v předcházejícím kalendářním roce absolvoval čistě nejméně 3 (tři) oficiální závody konané dle tohoto Řádu a současně v přecházejícím kalendářním roce neobdržel diskvalifikaci, musí v daném kalendářním roce čistě absolvovat nejméně jeden závod označený jako nominační.
19
Pro psa, který v předcházejícím kalendářním roce absolvoval čistě nejméně 5 (pět) oficiálních závodů konaných dle tohoto Řádu a současně v přecházejícím kalendářním roce neobdržel diskvalifikaci, nejsou nominační závody povinné.
Splnění výše uvedených podmínek prokáže majitel psa tak, že ke každé přihlášce psa na mistrovský závod přiloží kopii jeho licenčního certifikátu.
Pro účast na mistrovských závodech mohou být se souhlasem Coursingové komise ČP stanoveny další podmínky výkonnostní povahy. Pořadatel mistrovského závodu je povinen jednoznačně uvést tyto podmínky v propozicích závodu.
4.2 Klubové a speciální coursingové závody
V souladu s tímto Řádem lze pořádat také závody klubové a speciální (např. závody pořádané pro určité plemeno nebo skupinu plemen). V případě závodů klubových a speciálních může být okruh i maximální počet účastníků omezen.
Klubové a speciální závody nemohou být současně označeny jako bodovací, nominační ani mistrovské.
Klubové a speciální závody mohou být hodnoceny pouze jedním rozhodčím, který má licenci rozhodčího coursingu. V takovém případě rozhodčí odpovídá za dodržování tohoto Řádu na dané akci.
4.3 Průběh coursingového závodu
Coursingové závody konané dle tohoto Řádu jsou vždy dvoukolové.
V případě vážných technických problémů nebo v případě nepřízně počasí může vedoucí coursingu se souhlasem sboru rozhodčích ve výjimečných případech zrušit druhé kolo a do konečného pořadí započíst výsledky dle pořadí v prvním kole.
V případě, kdy druhé kolo není úplné, tj. kdy část psů první kolo závodu absolvovala a část nikoli, se postupuje následujícím způsobem:
Jestliže všichni psi zařazení do stejné kategorie dle článků 1.3.2, 1.3.3 a 4.4.1 tohoto Řádu absolvovali obě kola závodu, počítá se pro tuto kategorii do konečného pořadí výsledek prvního i druhého kola závodu.
Jestliže všichni psi zařazení do stejné kategorie dle článků 1.3.2, 1.3.3 a 4.4.1 tohoto Řádu neabsolvovali obě kola závodu, počítá se pro tuto kategorii do konečného pořadí výsledek pouze prvního kola závodu.
4.3.1 Rozpis běhů pro první kolo závodu
Do jednotlivých běhů prvního kola závodu se k sobě přednostně řadí psi stejného plemene a pohlaví, případně psi stejného plemene. V případě nerovnoměrného počtu přihlášených psů se postupuje dle článku 3.5.3 tohoto Řádu.
Pořadatel je povinen, pokud je to možné, zajistit, aby psi jednoho majitele neběželi spolu ve stejném běhu.
Je-li na startu více psů téhož plemene a pohlaví, případně téhož plemene, řadí se psi do jednotlivých běhů prvního kola závodu vzestupně dle abecedního pořádku nebo vzestupně dle data narození nebo losováním. Konkrétní způsob řazení psů do jednotlivých běhů určí pořadatel shodně pro všechna plemena před zahájením coursingového závodu.
20
4.3.2 Rozpis běhů pro druhé kolo závodu
Postupuje se dle článku 4.3.1 odst. 1 a 2 tohoto Řádu.
Je-li na startu více psů téhož plemene a pohlaví, případně téhož plemene, řadí se psi do jednotlivých běhů druhého kola závodu vzestupně dle výsledků prvního kola. V jednotlivých bězích pes s vyšším bodovým ziskem běží s červenou dečkou, pes s nižším bodovým ziskem s bílou dečkou, případně pes s nejnižším bodovým ziskem s dečkou modrou.
4.4 Výsledky závodů
Vyhlášení a ocenění účastníků konkrétní akce je zcela v kompetenci pořadatele coursingového závodu.
Pro účely oficiálního hodnocení coursingových závodů, zápisy výsledků do licenčních certifikátů a udělování titulů dle článků 4.6.1 a 4.6.2 tohoto Řádu jsou psi rozděleni do kategorií určených dle níže uvedeného Pravidla tří.
4.4.1 Pravidlo tří
Pro psy s průkazem původu platí následující postup:
Jsou-li na startu nejméně tři psi a nejméně tři feny téhož plemene, jsou obě pohlaví v rámci tohoto plemene hodnocena samostatně. Jsou-li na startu méně než tři psi a/nebo méně než tři feny téhož plemene, je toto plemeno hodnoceno společně jako tzv. mix.
Jsou-li na startu nejméně tři zástupci jednoho plemene, je toto plemeno hodnoceno samostatně. Jsou-li na startu méně než tři zástupci jednoho plemene, je toto plemeno hodnoceno společně v rámci příslušné skupiny FCI.
Jsou-li na startu nejméně tři psi a nejméně tři feny z téže skupiny FCI, jsou obě pohlaví v rámci této skupiny FCI hodnocena samostatně. Jsou-li na startu méně než tři psi a/nebo méně než tři feny z téže skupiny FCI, je tato skupina FCI hodnocena společně jako tzv. mix.
U zástupců plemen, která nejsou uznána FCI, se postupuje shodně v rámci skupiny N FCI v souladu s článkem 1.3.2 tohoto Řádu.
Pro psy bez průkazu původu a křížence platí následující postup:
Jsou-li na startu nejméně tři psi a nejméně tři feny téže velikostní kategorie dle článku 1.3.3 tohoto Řádu, jsou obě pohlaví v rámci této velikostní kategorie hodnocena samostatně. Jsou-li na startu méně než tři psi a/nebo méně než tři feny téže velikostní kategorie dle článku 1.3.3 tohoto Řádu, je tato velikostní kategorie hodnocena společně jako tzv. mix.
Jsou-li na startu nejméně tři zástupci téže velikostní kategorie dle článku 1.3.3 tohoto Řádu, je tato velikostní kategorie hodnocena samostatně. Jsou-li na startu méně než tři zástupci téže velikostní kategorie dle článku 1.3.3 tohoto Řádu, jsou tito zástupci hodnoceni společně v rámci skupiny BPP.
Jsou-li na startu nejméně tři psi a nejméně tři feny ze skupiny BPP, jsou obě pohlaví v rámci této skupiny hodnocena samostatně. Jsou-li na startu méně než tři psi a/nebo méně než tři feny ze skupiny BPP, je tato skupina BPP hodnocena společně jako tzv. mix.
21
4.5 Zpráva o coursingovém závodu
Vedoucí coursingu zašle nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne konání závodu Coursingové komisi ČP „Zprávu o coursingovém závodu“. Vzor této zprávy je uveden v Příloze č. 7 tohoto Řádu.
Nedílnou součástí „Zprávy o coursingovém závodu“ je výsledková listina tohoto závodu zpracovaná v souladu s ustanovením článku 4.4.1 tohoto Řádu.
4.6 Tituly
4.6.1 Mistrovské tituly
Mistrovské tituly jsou Mistr Čech, Mistr Moravy a Mistr ČR. Mistrovské tituly jsou udělovány vítězům jednotlivých kategorií na mistrovských závodech, přičemž tyto kategorie jsou určeny dle Pravidla tří uvedeného v článku 4.4.1 tohoto Řádu. Mistrovský titul získá pouze pes, který v daném závodě dosáhne nejméně 75% z celkového možného počtu bodů.
Titul Mistr Čech je udělován na závodě Mistrovství Čech.
Titul Mistr Moravy je udělován na závodě Mistrovství Moravy.
Titul Mistr ČR je udělován na závodě Mistrovství ČR.
4.6.2 Titul Coursing Winner
Titul Coursing Winner 20xx je udělován na základě výsledků dosažených v průběhu jednoho kalendářního roku v závodech označených v Coursingové kalendáři ČP jako bodovací vítězům jednotlivých kategorií, přičemž tyto kategorie jsou určeny dle Pravidla tří uvedeného v článku 4.4.1 tohoto Řádu.
Za každé umístění psa v závodě označeném jako bodovací se přidělují body následujícím způsobem: 1. místo = 10 bodů, 2. místo = 7 bodů, 3. místo = 5 bodů, 4. místo = 3 body, 5. místo = 1 bod. Tyto body se sčítají.
Do konečného hodnocení jsou zařazeni pouze psi, kteří v daném kalendářním roce získali body nejméně ze 3 (tří) bodovacích závodů. Započítávají se body za „X“ nejlepších umístění psa v daném kalendářním roce, přičemž v případě sudého počtu bodovacích závodu platí, že X = 1/2 celkového počtu bodovacích závodů + 1, a v případě lichého počtu bodovacích závodů platí X = 1/2 celkového počtu bodovacích závodů + 1/2. Vítězem se stane pes, který získá nejvyšší počet bodů.
V případě rovnosti bodů u dvou či více psů se započítávají body za všechna umístění psa v daném kalendářním roce. Je-li i nyní celkový součet bodů shodný, získají titul oba (všichni) psi.
4.6.3 Klubové tituly Coursing Master a Coursing Grand Master
Klubový titul Coursing Master získá pes, který je v majetku člena klubu ČP a který čistě absolvoval 20 (dvacet) oficiálních coursingových závodů pořádaných dle tohoto Řádu.
22
Klubový titul Coursing Grand Master získá pes, který je v majetku člena klubu ČP a který čistě absolvoval 35 (třicetpět) oficiálních coursingových závodů pořádaných dle tohoto Řádu.
Po splnění podmínek pro získání výše uvedených klubových titulů odevzdá (zašle) majitel psa Coursingové komisi ČP:
a) licenční certifikát psa, v němž jsou zapsány výsledky jednotlivých závodů;
b) administrativní poplatek za vystavení certifikátu.
Na základě výše uvedených dokladů vystaví Coursingová komise ČP certifikát osvědčující zisk klubového titulu a předá majiteli psa věcnou cenu.
23
5. Závěrečná ustanovení
5.1 Spolupracující kluby
Za spolupracující jsou považovány kluby, které se aktivně podílejí na coursingovém dění v ČR a které s ČP uzavřely smlouvu o spolupráci, v níž se zavázaly dodržovat tento Řád a respektovat rozhodnutí Coursingové komise ČP.
Za aktivní podíl na coursingovém dění se pro účely tohoto Řádu považuje pořádání nejméně jedné coursingové akce (licenčních zkoušek, závodů) dle tohoto Řádu v kalendářním roce.
Spolupracující kluby jsou oprávněny:
a) vystavovat tréninkové karty dle článku 1.6.2 tohoto Řádu a zapisovat do nich tréninkové běhy;
b) pořádat licenční zkoušky dle článku 1.6.4 tohoto Řádu a zapisovat jejich výsledky do tréninkových karet;
c) podat žádost o konání coursingového závodu dle článku 1.7.4 tohoto Řádu;
d) pořádat coursingové závody dle článků 1.1.1, 4.1 a 4.2 tohoto Řádu a v případě pořádání mistrovských závodů udělovat na těchto závodech příslušné tituly dle článku 4.6.1 tohoto Řádu;
e) provádět měření kohoutkové výšky dle článku 1.5 tohoto Řádu a zapisovat jeho výsledky do licenčních certifikátů.
5.2 Registrátor licenčních certifikátů
Pro výkon činností uvedených v článku 1.6.1 a 1.6.6 tohoto Řádu je Coursingová komise ČP oprávněna jmenovat tzv. Registrátora licenčních certifikátů a jeho kontaktní údaje uvést na webu ČP (www.ceskypes.cz).
5.3 Přehled poplatků
Přehled a výše poplatků za jednotlivé úkony dle tohoto Řádu, včetně členských příspěvků pro konkrétní kalendářní rok, jsou uvedeny na webu ČP (www.ceskypes.cz).
5.4 Přechodná ustanovení
5.4.1 Povinnost zápisu psa bez průkazu původu do Registru psů BPP v evidenci ČKS dle článku 1.4.2 tohoto Řádu je v prvním kalendářním roce účinnosti tohoto Řádu nepovinná, od 1.1.2014 je povinná. Povinnost jednoznačné identifikace psa tetováním nebo čipem je od prvního dne účinnosti tohoto Řádu povinná.
5.4.2 ČP uznává a považuje za platné coursingové licence a licenční certifikáty vydané před účinností tohoto Řádu v souladu s Národním dostihovým a coursingovým řádem ČMKU. Pro účely tohoto Řádu se tyto coursingové licence považují za licenční certifikáty. Měření kohoutkové výšky psů bez průkazu původu a kříženců dle článku 1.5.1 tohoto Řádu bude provedeno na prvním závodě po nabytí účinnosti tohoto Řádu, kterého se tito psi zúčastní.
24
5.4.3 Psi, kteří zahájili plnění licenčních běhů před účinností tohoto řádu, tj. psi, kteří do 31.12.2012 splnili nejméně jeden licenční běh dle Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU, dokončí licenční běhy dle původní úpravy.
5.4.4 Pro účely nominace na Mistrovství České republiky v roce 2013 dle článku 4.1.4 tohoto Řádu se za oficiální coursingové závody považují všechny závody, které byly zařazeny do Dostihového a coursingového kalendáře ČMKU pro rok 2012.
5.4.5 Klubový titul dle článku 4.6.3 tohoto Řádu mohou získat psi, kteří jsou v roce počátku účinnosti tohoto Řádu coursingově aktivní, tj. psi, kteří v tomto roce dosáhnou věku 8 (osmi) let, a psi mladší. Do celkového počtu čistě absolvovaných závodů lze započíst i závody konané před rokem účinnosti tohoto Řádu, pokud tyto závody byly zařazeny do oficiálního Dostihového a coursingového kalendáře ČMKU.
5.5 Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Řádu jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Veterinární pokyny
Příloha č. 2 - Měření kohoutkové výšky
Příloha č. 3 - Zpráva o licenční zkoušce (vzor)
Příloha č. 4 - Přihláška (vzor)
Příloha č. 5 - Doping – seznam zakázaných látek
Příloha č. 6 - Doporučené typy náhubků
Příloha č. 7 - Zpráva o coursingovém závodu (vzor)
5.6 Účinnost
Tento Řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.
25
Příloha č. 1
Veterinární přejímka
Způsob veterinární přejímky se řídí Dodatkem č. 7.4.1 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. Při veterinární přejímce místní veterinární lékař provede kontrolu očkovacích průkazů (PET pasů) a záznamů o platném očkování psů.
Dále provede obecnou veterinární prohlídku zdravotního stavu přihlášených psů, při které určí, zda jsou psi schopni běžet závod. Psi, kteří mají špatnou fyzickou kondici, musí být odmítnuti.
Zdravotní stav psů včetně jejich kondice, případného zranění či podezření z dopingu je pod dohledem místního veterinárního lékaře. S ohledem na zajištění ochrany zdraví psů je místní veterinární lékař jedinou osobou, která je oprávněna posoudit zdravotní stav psů a jejich způsobilost účastnit se coursingu. Jeho rozhodnutí nesmí být ostatními funkcionáři ovlivňováno ani měněno, stejně tak není možné podat proti jeho rozhodnutí protest.
Obecná prohlídka zahrnuje:
1. Kontrolu očních spojivek (zánětu). Je-li zánět spojivek evidentní, musí být psovi změřena teplota.
2. Kontrolu, zda feny nehárají. Feny, které hárají, se nesmí závodu zúčastnit.
3. Kontrolu tlapek, zvláště případných zranění na tlapkách.
4. Určení možných bolestí ohýbáním a narovnáváním kloubu u tlapek.
5. Pozorování pohybu psa. Pokud pes vykazuje známky kulhání, je nutná důkladnější prohlídka.
Pokyny pro denní dohled
Místní veterinární lékař vykonává v průběhu coursingového závodu veterinární dozor a veterinární péči o psy, včetně poskytnutí první pomoci. Veterinární lékař bude přítomen na místě po celou dobu konání coursingového závodu nebo provede veterinární přejímku psů a dále bude k dispozici na telefonu tak, aby se mohl na telefonickou výzvu neprodleně dostavit do místa konání coursingového závodu. Je-li počet účastníků coursingového závodu konaného v jediný den vyšší než 100, musí být veterinární lékař přítomen na místě po celou dobu konání závodu.
Místní veterinární lékař zajištěný pro konání coursingového závodu by měl být vybaven tak, aby mohl na místě provádět první pomoc a dostatečně kvalitní ošetření (obvazy první pomoci, obinadlo, zařízení na měření pulsu a tlaku).
Místní veterinární lékař je objednáván pořadatelem akce, který nese veškeré náklady na jeho činnost. Pouze případné náklady na individuální ošetření zraněného psa ponese jeho majitel.
26
Příloha č. 2
Měření kohoutkové výšky
Měření kohoutkové výšky u psů bez průkazu původu a kříženců provádí rozhodčí při přejímce prvního závodu, na který je pes přihlášen. Měření se provádí za přítomnosti nejméně dvou rozhodčích, vedoucího coursingu a majitele/psovoda měřeného psa. Rozhodčí ani vedoucí coursingu, kteří se měření účastní, nesmí být současně majiteli měřeného psa.
Měření kohoutkové výšky lze provádět u psů nejdříve po dosažení věku nejméně 18 měsíců.
Měření probíhá následovně:
1. Pes musí být při měření v klidu. Musí stát na hladké a neklouzavé podložce na zemi nebo na dostatečně velkém stole. Pes se měří v postoji se správně úhlenými končetinami a přirozeně zvednutou hlavou.
2. Mezi měřeními se musí pes minimálně dvakrát rozpohybovat na zemi. Psa vede jeho majitel nebo majitelem pověřená osoba (psovod).
3. Měření lze provést pouze tehdy, kdy pes zaujme správný postoj. Měří se na hrotech lopatek nebo na trnovém výběžku obratlů, pokud tento přečnívá hroty lopatek.
4. Měřicí zařízení je pevné a může být opatřeno elektronickým čidlem. Musí být umístěno na dvou nohách tak, aby bylo možné naměření pravdivých a snadno čitelných hodnot.
5. Pes se měří třikrát. Do licenčního certifikátu je zapsána nejčastěji zjištěná hodnota, případně medián. (Je-li zjištěná míra výrazně nad/pod stanovenou hranicí 45 cm, mohou rozhodčí a vedoucí coursingu na základě jednotného rozhodnutí a se souhlasem majitele/psovoda měřeného psa měření ukončit po druhém pokusu a zjištěný výsledek zaznamenat do licenčního certifikátu psa.)
Výsledek měření se zapíše do licenčního certifikátu a pes je zařazen do velikostní kategorie dle článku 1.3.3 tohoto Řádu v souladu s tímto výsledkem.
Odvolání
Proti výsledku měření kohoutkové výšky a zařazení psa do velikostní kategorie lze podat odvolání. Toto odvolání musí být zasláno písemně Coursingové komisi ČP a současně musí být na účet ČP složena jistina ve výši 1000,- Kč, která v případě, že výsledek druhého měření řadí psa do shodné velikostní kategorie jako výsledek prvního měření uvedený v licenčním certifikátu, propadá ve prospěch ČP. Jestliže výsledek druhého měření řadí psa do jiné velikostní kategorie než výsledek prvního měření uvedený v licenčním certifikátu, vrací se složená jistina zpět odvolateli.
Na základě podaného odvolání nařídí Coursingová komise ČP druhé měření kohoutkové výšky psa. Druhé měření se provádí na nejbližším závodě, kterého se pes účastní, za přítomnosti nejméně dvou rozhodčích, vedoucího coursingu, jednoho člena Coursingové komise ČP a majitele měřeného psa. Rozhodčí, vedoucí coursingu ani člen Coursingové komise ČP, kteří se měření účastní, nesmí být současně majiteli měřeného psa. Způsob měření kohoutkové výšky je shodný. Výsledek druhého měření je konečný a zapíše se do licenčního certifikátu psa. Další měření kohoutkové výšky psa se neprovádí.
27
Příloha č. 3
ZPRÁVA O LICENČNÍ ZKOUŠCE
Datum a místo konání: ……………......................……………………………………………
Pořadatel: ……………………………......................…………………………………………..
Vedoucí akce: …..........................................................................………………………………
Sbor rozhodčích: ………………….....................…………………………...…………………
Délka a popis závodiště: ............................................................................................................
Jméno psa
Plemeno
Pohlaví
Datum narození
Běh
(sólo nebo společný)
Výsledek
(splnil/ nesplnil)
Podpisy rozhodčích:
…………………………………………………………………………………………………..
Jméno, příjmení, datum a podpis zpracovatele, razítko pořadatele
Tuto zprávu odešle pořadatel nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne konání licenční zkoušky na adresu Jana Jehličková, Řezáčova 18, 624 00 Brno – Komín.
28
Příloha č. 4
Přihláška - vzor
Přihláška psa na coursingový závod konaný dle tohoto Řádu musí obsahovat následující informace:
1. Název, datum a místo konání akce
2. Identifikaci psa jméno, plemeno, pohlaví
datum narození
číslo licence
číslo rodokmenu (u psů s PP), číslo tetování nebo číslo čipu
3. Označení kategorie, do které se pes hlásí – závod / licence / trénink
4. Identifikace majitele jméno, adresa
V případě, že přihláška je odesílána el. formou (formulář na webu www.ceskypes.cz), je nezbytné, aby údaje uvedené pod body 2. a 4. byly vyplněny v profilu uživatele!
29
Příloha č. 5
Doping – Seznam zakázaných látek
Látky ovlivňující centrální a periferní nervový systém
Látky působící na vegetativní nervový systém
Látky působící na zažívací ústrojí (žaludek, střeva)
Látky působící na srdce a oběhový systém
Látky působící na pohybový aparát
Látky s účinkem antipyretickým, analgetickým a protizánětlivým
Antibiotika, antimykotika, virostatika
Látky ovlivňující srážlivost krve
Cytostatika
Antihistaminika
Diuretika
Lokální anestetika
Myorelaxantia
Látky stimulující dýchání
Sexuální hormony (výjimkou jsou látky potlačující říji u fen)
Anabolika
Kortikoidy
Endokrinní látky a jejich syntetické obdoby
30
Příloha č. 6
Doporučené typy náhubků
Materiál: ocelový drát, ocelový drát potažený plastem, plast
31
Příloha č. 7
ZPRÁVA O COURSINGOVÉM ZÁVODU
Název a druh závodu: ................................................................................................................
(bodovací / nominační / mistrovský)
Datum a místo konání: ……………......................……………………………………………
Pořadatel: ……………………………......................………………………………………….
Vedoucí závodu: …..........................................................................……………………….......
Sbor rozhodčích: .................…………………………...……………...……
(jméno, posuzovaná plemena)
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Délka a popis závodiště: ............................................................................................................
Kontrola dráhy pro 1. kolo provedena: ..................................................................................
(podpisy – rozhodčí, vedoucí závodu)
Kontrola dráhy pro 2. kolo provedena: ..................................................................................
(podpisy – rozhodčí, vedoucí závodu)
Místní veterinární lékař: ..........................................................................................................
(podpis – potvrzení o provedení veterinární přejímky)
Kancelář závodu: .......................................................................................................................
Startér a sedliště: .......................................................................................................................
Obsluha návnady a technická obsluha: ...................................................................................
Počet psů: ...................................................................................................................................
32
Měření kohoutkové výšky Ano Ne
Měření kohoutkové výšky provedli: ........................................................................................
(podpisy – rozhodčí, vedoucí závodu)
Poznámky k průběhu závodu
Diskvalifikace: Ano Ne
Protesty: Ano Ne
Poznámky k průběhu závodu:
Nedílnou součástí „Zprávy o coursingovém závodu“ je výsledková listina tohoto závodu zpracovaná v souladu s ustanovením článku 4.4.1 tohoto Řádu.
Tuto zprávu odešle vedoucí coursingu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne konání závodu na adresu Jana Jehličková, Řezáčova 18, 624 00 Brno – Komín.
Jméno psa
Číslo čipu
Datum narození
Naměřeno
Výsledek