Nový řád KAČR platný od 1.1. 2013

SOUTĚŽNÍ ŘÁD KLUBU AGILITY ČR
platný od 1. ledna 2013, schválený výborem KA ČR dne 21. 12. 2012
1 Úvod
Tento Soutěžní řád je závazný pro všechny závody agility na území České republiky, na které
jsou delegováni rozhodčí podle pravidel Klubu agility České republiky.
Všechna sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platnými Stanovami Klubu agility
České republiky a dle Řádu agility, který je překladem FCI reglementu. Pro potřeby Klubu
agility České republiky se z FCI reglementu používá část B: „ÚVOD, KATEGORIE, TRATĚ,
PŘEKÁŽKY A POSUZOVÁNÍ. Ostatní části jsou pro použití v České republice upraveny
tímto soutěžním řádem.
2 Podmínky pro pořádání akcí
2.1 Závody agility
2.1.1 Všeobecně

Výsledky závodu budou uznány Klubem agility České republiky (dále jen KA ČR), pokud
pořadatel dodrží normativy KA ČR. Závod může posuzovat pouze rozhodčí delegovaný KA ČR.
Rozhodčí může umožnit po dohodě s pořadatelem hospitaci adeptovi na rozhodčího. Změnu v
delegaci rozhodčího je oprávněn v odůvodněných případech provést pouze výbor KA ČR.
Závod musí:
· být zařazen do termínového kalendáře KA ČR,
· posoudit delegovaný rozhodčí
· splňovat podmínky dané normativy KA ČR.
Pořadatel má právo odmítnout jakoukoli přihlášku.
Výsledky oficiálních soutěží podle výkonnostních kategorií = („zkoušek“) musí být zapsány do
výkonnostních průkazů.
2.1.2 Akce zařazované do termínového kalendáře KA ČR
Do termínového kalendáře se zařazují následující akce:
· Závody agility, na které je delegován rozhodčí klubem agility ČR,
· Mistrovství České republiky, mistrovství České republiky mládeže, Mistrovství světa FCI,
European Open, European Open Junior, případně další významné závody v zahraničí
· školení a další akce pořádané pod záštitou KA ČR.
Termínový kalendář spravuje osoba, pověřená výborem KA ČR. Podrobné informace o akci
uvádějí příslušné propozice akce. V propozicích musí být uvedena plnoletá osoba, odpovědná za
závod, která je členem KA ČR.
2.1.3 Podmínky účasti na závodech agility
Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu (dále jen PP) nebo bez něj starší 18
měsíců. Účastníci oficiálních soutěží musí mít výkonnostní průkaz, který musí při prezenci
odevzdat organizátorovi. Účastníci musí splnit veterinární podmínky, předepsané pořadatelem.
Jeden psovod může startovat i s více psy. Všechny oficiální soutěže zařazené do jednoho dne
musí absolvovat pes v jednom týmu, tj. se stejným psovodem. Hárání feny musí závodník
oznámit před zahájením závodu pořadateli. Nesplní-li závodník tuto povinnost, může být ze
závodu vyloučen. Pořadatel může určit místo pro háravé feny a rozhodnout o pořadí startu
háravých fen. Zahraniční závodníci se mohou zúčastnit soutěží po předložení výkonnostního
průkazu, vydaného vlastní národní organizací. Rozhodčí KAČR se může zúčastnit každého
závodu, na který není delegován, bez předchozího přihlášení. Po celou dobu konání akce musí
být chování závodníků v souladu s Řádem na ochranu psů při soutěžích agility. Od účastníků se
očekává, že se budou řádně chovat a budou vhodně oblečeni. Účastnicí jsou povinni řídit se
pokyny pořadatele
Účastnit se nesmí:
· březí a kojící feny
· psi, kteří jsou viditelně nemocní nebo zranění
· psi, kteří nesplnili veterinární podmínky dané pořadatelem
· psi pod vlivem povzbuzujících a zakázaných prostředků
· psi agresivní vůči lidem nebo ostatním psům
2.1.4. SOUTĚŽE/KATEGORIE A TŘÍDY
Jsou pořádány tři druhy soutěží:
1) Oficiální soutěže agility podle výkonnostních kategorií „zkoušky“
2) Soutěže bez rozlišení výkonnostních kategorií
3) Neoficiální soutěže agility, hry
2.1.4.1. Oficiální soutěže agility podle výkonnostních kategorií „zkoušky“
Soutěže se mohou zúčastnit pouze psi starší 18 měsíců, kteří mají výkonnostní průkaz nebo
licenci vydanou národní kynologickou organizací.
Existují dvě oficiální třídy:
· Agility - včetně kontaktních zónových překážek a stolu.
· Jumping - bez kontaktních zónových překážek a stolu.
Tyto třídy jsou rozděleny do tří úrovní:
a) Agility / Jumping 1
b) Agility / Jumping 2
c) Agility / Jumping 3
Agility/Jumping 1
Mohou se jí zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii
2 nebo 3.
Agility/Jumping 2
Mohou se jí zúčastnit pouze týmy, které nejméně třikrát absolvovaly soutěž Agility 1 s
ohodnocením výborně minimálně u dvou různých rozhodčích.
Agility/Jumping 3
Mohou se jí zúčastnit pouze týmy, které nejméně pětkrát absolvovaly soutěž Agility 2 bez
trestných bodů s umístěním do třetího místa minimálně u dvou různých rozhodčích. Po splnění
podmínek pro start v soutěži Agility/Jumping 3 může tým kdykoliv v této výkonnostní kategorii
začít soutěžit a setrvat tam libovolně dlouho. Tým může kdykoliv tuto kategorii opustit a začít
soutěžit v kategorii Agility/Jumping 2 nebo Veteráni (pokud pes splňuje věkové kritérium pro
soutěž v kategorii Veteráni). Pokud tým opustí kategorii Agility/Jumping 3 do kategorie 2, může v
kategorii 3 soutěžit opět po splnění podmínek přestupu z kategorie 2 do kategorie 3.
Starty v kategoriích se psy, kteří do kategorie 2 nebo 3 přestoupili v jiném týmu
Pokud psovod získá výkonnostní průkaz na psa, který soutěží v jiném týmu v kategorii 2 nebo 3,
může začít soutěžit v kategorii 1 nebo 2 podle vlastního rozhodnutí. Pro další přestupy mezi
kategoriemi již platí pravidla, uvedená v tomto Soutěžním řádu.
Poznámka: Trať pro Agility 1 bude mít maximálně tři překážky s kontaktními zónami, na tratích
Agility 2 nebo Agility 3 jsou maximem čtyři překážky s kontaktními zónami (podle rozhodnutí
rozhodčího).
V Agility/Jumping 1 nesmí být použita dvojitá skoková překážka.
Slalom a kruh mohou být v rámci zkoušky překonávány pouze jednou.
Dvojitá skoková překážka, kruh a skok do dálky musí být vždy umístěny tak, aby k nim od
předchozí překážky vedl přímý náběh.
První a poslední překážkou musí být skoková překážka, přičemž první skoková překážka musí
být jednoduchá.
Rozdíl mezi Agility/jumping 1, Agility/jumping 2 a Agility/jumping 3 by měl být v:
· délce trati a míře její obtížnosti
· postupové rychlosti zvolené pro určení standardního času tratě (SCT)
2.1.4.2. Soutěže bez rozlišení výkonnostních kategorií
Agility
Soutěže Agility jsou otevřené pro všechny týmy výkonnostní kategorie 1, 2, i 3. Soutěžit se může
na tratích s libovolným stupněm obtížnosti.
Jumping
Soutěže Jumping jsou otevřené pro všechny týmy výkonnostní kategorie 1, 2, i 3. Soutěžit se
může na tratích s libovolným stupněm obtížnosti. Trať neobsahuje žádné překážky s kontaktními
zónami ani stůl.
Agility/Jumping Veteráni
Mohou se jí zúčastnit psi od 9 let věku (kategorie Small a Medium), resp. od 8 let věku (kategorie
Large) s tím, že se tito psi od okamžiku přestupu do třídy veteránů mohou účastnit pouze soutěží
pro kategorii veteránů. Přestup psa do třídy veteránů musí být při prvním startu v této třídě
pořadatelem výrazně vyznačen do výkonnostního průkazu.
Soutěž veteránů probíhá na odpovídající obtížnosti trati s upravenou výškou či rozměry překážek:
· skokové překážky a skok daleký Small maximálně 20 cm
Medium maximálně 30 cm
Large maximálně 40 cm
· proskokový kruh maximálně 55 cm pro všechny kategorie
· šikmá A stěna výška méně než 1,7 m pro všechny kategorie
2.1.4.3. Neoficiální soutěže agility – hry
Do programu závodu mohou být jako doplňkové zařazeny i různé soutěže a hry agility. Všechny
neoficiální soutěže by měly ctít ideje agility a zajišťovat bezpečnost psů i psovodů. Na schůzce
před startem jednotlivých soutěží vysvětlí rozhodčí pravidla závodu.
Rozhodčímu je každá taková hra započítávána do celkového počtu posouzených běhů za jeden
den.
Hodnocení může být použito standardní nebo je lze změnit podle typu pořádané soutěže.
Pravidla pro zařazení do výškových kategorií u psů, kteří se ještě neúčastnili oficiálních soutěží,
určuje pořadatel, případně si kategorii volí závodník.
Počet soutěží v „neoficiální soutěži agility“ určuje pořádající klub a záleží na počtu přihlášek a
času, který je pro závody k dispozici.
Pro účast v neoficiálních soutěžích není nutný výkonnostní průkaz. Výsledky neoficiálních soutěží
se tedy nemusí zpracovávat do databáze a nezapisují se do výkonnostního průkazu. Pořadatel je
však povinen i z těchto soutěží odvést odvody. Pro všechny neoficiální soutěže platí minimální
věk psa 18 měsíců, je nutné dodržovat ustanovení řádu ÚKOZ. Ostatní podmínky a odlišnosti od
řádu agility (včetně výšky skokových překážek) určuje pořadatel s delegovaným rozhodčím.
Tyto soutěže nesmí nést název zaměnitelný s oficiální soutěží a musí být jako neoficiální
označeny v propozicích závodu.
Agility/Jumping 0
Mohou se jí zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii
1.
Agility/Jumping 0 nesmí obsahovat slalom, houpačku a poskokový kruh. Ostatní překážky a
obtížnost trati závisí na rozhodnutí rozhodčího.
2.1.5 Pořadatel
Pořadatelem akce agility může být právnická i fyzická osoba. Osoba odpovědná za závod musí
být členem KA ČR a starší 18 let. Tato osoba zodpovídá za přípravu, průběh i vyhodnocení akce,
za správnost výsledků a za správnost jejich zápisu do výkonnostních průkazů. V den konání akce
musí mít pořadatel k dispozici minimálně jednu kompletní sadu překážek tak, jak je uvedena v
Řádu agility ČR, přičemž skokových překážek musí být nejméně čtrnáct kusů. Povinnosti
pořadatele:
· dodržet ustanovení Řádu agility ČR, Soutěžního řádu, Řádu na ochranu psů při soutěžích
agility a všech souvisejících právních předpisů
· zajistit organizaci akce od její přípravy až po ukončení
· mít k dispozici prostor pro parkur o rozměrech alespoň 20 x 40 m, případně jiný rozměr,
který nesmí mít plochu menší než 800 m2. Povrch nesmí být nebezpečný pro psy ani
psovody (bez střepů skla, hřebíků, děr apod.)
· dbát na to, aby účastníci ani diváci svým chováním nenarušovali řádný průběh akce,
· zajistit odpovídající podmínky pro práci rozhodčího (ubytování, občerstvení apod.) a
finanční vyrovnání s ním,
· dostatečně předem splnit ohlašovací povinnost veterinární správě, hygienikům a
místnímu úřadu,
· zajistit delegaci rozhodčího, který je KA ČR či FCI oprávněn posuzovat daný typ závodu.
· v případě delegace zahraničního rozhodčího nejméně osm týdnů před pořádáním akce
zajistit zařazení akce včetně jména rozhodčího do termínového kalendáře a požádat
určeného člena výboru o vyřízení souhlasu s posuzováním. V případě domluveného
českého rozhodčího zajistit zařazení akce do termínového kalendáře nejpozději 21 dnů
před pořádáním akce
· nejméně 3 týdny před akcí zaslat delegovanému rozhodčímu propozice s přesným
programem závodů a seznam překážek (vč. délky pevných tunelů), které jsou k dispozici,
· zajistit pomocníky rozhodčího a pomocníky při organizaci,
· pořadatel má právo bez náhrady vyloučit tým ze závodů a to dle řádu ÚKOZ. O takovém
vyloučení, či jakémkoliv protestu informuje neprodleně po závodě výbor klubu
· do 5 dnů od data konání závodů zaslat určené osobě soubor s výsledky závodu v
předepsaném tvaru (viz příloha č. 1) a seznam měřených psů pro zařazení do databáze
kacr.info (příloha č. 3)
· do 15 dnů vyúčtovat odvod ze závodu podle samostatného normativu.
· Pořadatel má právo změnit termín konání akce, případně akci zrušit, je však povinen
nejméně 2 týdny předem informovat o tom výbor KA ČR, rozhodčího a závodníky a řádně
se se závodníky vypořádat způsobem, který uvede v propozicích závodu. Vypořádání s
rozhodčím v případě zrušeného závodu upravuje normativ společně s odměnami za
posuzování.
Pořadatel může podmínit účast v závodu zaplacením startovného, jehož výši a splatnost určí v
propozicích závodu.
Pořadatel má právo zkontrolovat tetování nebo číslo čipu psa.
2.1.6 Rozhodčí
Činnost rozhodčích je upravena samostatným normativem - Řádem rozhodčích agility ČR.
Rozhodčí má nárok na úhradu nákladů ve výši, dohodnuté předem s pořadatelem. Doporučená
výše vyrovnání je uvedena v samostatném normativu.
Rozhodčí je povinen řídit se při posuzování platnými normativy klubu. Vyskytnou-li se při akci
nedostatky, je povinen na ně upozornit pořadatele akce a současně o tom písemně informovat
výbor KA ČR a komisi rozhodčích.
Maximální počet běhů posouzených jedním rozhodčím během jednoho soutěžního dne nesmí
překročit 300. Do tohoto počtu se nezapočítávají běhy rozhodčích, kteří se závodu účastní v
souladu s bodem 2.1.3. tohoto řádu.
2.1.7 Pomocníci rozhodčího a další osoby, potřebné pro řádný průběh závodu
· 2 asistenti rozhodčího - zapisují rozhodčímu během posuzování. Úkolem prvního je
oznamovat trestné body, které rozhodčí signalizuje, druhému, který je zapisuje do
připravených seznamů;
· 2 časoměřiči - jeden hlavní a jeden kontrolní. Pokud je k dispozici elektronická časomíra,
je jeden časoměřič pro její obsluhu, druhý musí měřit čas ručními stopkami pro kontrolu;
· Dva sekretáři (nejméně) odpovědní za zpracování výsledků, vyplňování výkonnostních
průkazů a určování pořadí.
· Tři pořadatelé (nejméně) na parkuru odpovědní za obnovu překážek a jejich uvedení do
původní pozice.
· Doporučuje se jeden pořadatel, který bude soutěžící vpouštět do, resp. vypouštět
z parkuru a obstará odnos vodítek z prostoru startu.
· Dostatečný počet pomocníků, určených pro výstavbu nebo přestavbu trati podle pokynů
rozhodčího.
2.1.8 Protesty
Protesty při akci lze podat proti nedodržení ustanovení z překladu FCI reglementu a to konkrétně
části „Tratě“ a „Překážky“ Není možné podat protest proti rozhodnutí rozhodčího při posuzování
soutěže. Protest se podává osobě, odpovědné za závod zásadně písemně, se zálohou, jejíž výši
stanoví předem pořadatel a je zveřejněna v propozicích závodů. O oprávněnosti protestu
rozhoduje osoba odpovědná za závod spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V
případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha
propadá ve prospěch pořadatele. Je povinností pořadatele o jakémkoliv protestu písemně
informovat výbor KA ČR. Originál protestu musí být přiložen.
2.1.9 Odvody ze závodů agility
Pravidla pro odvody a ostatní platby ze závodů agility stanovuje výbor KA ČR samostatným
normativem. Odpovědnost za vyúčtování a platbu nese pořadatel závodů, zastoupený osobou
odpovědnou za závod.
K vyúčtování je potřeba zaslat seznam účastníků závodu s uvedením, zda jsou či nejsou členy
KA ČR či zda jsou zahraničními účastníky.
Zahraničním účastníkem se rozumí osoba, která se prokáže výkonnostním průkazem,
nevydaným KA ČR.
2.1.10 Sankce
Při nedodržení podmínek pro pořádání závodů mohou být uplatněny výborem KA ČR tyto sankce:
· upomínka
· neuznání výsledků soutěží
· disciplinární řízení
V případě nedodržení termínů zaslání výsledků ze závodů nebo termínu odvodů o více jak 14
dní, navyšuje se výše odvodů o 50%. V případě, že pořadatel nedodá podklady a dokumentaci,
klub má právo ve lhůtě 2 měsíce o konání závodů vymáhat odvody ve výši 5 000 Kč.
3 Administrativa a dokumentace závodů agility
3.1 Zařazení akce do termínového kalendáře a delegace rozhodčího
Pokud má osoba odpovědná za závod přidělena rozšířená práva k použití systému kacr.info,
může zadat závod nejméně 8 týdnů (v případě zahraničního rozhodčího), nebo 21 dnů (v případě
domluveného českého rozhodčího) před konáním akce do termínového kalendáře. Zadáním
údajů o závodu se taková osoba zavazuje ke splnění všech podmínek, daných platnými
normativy KA ČR. Uvedením rozhodčího při zadávání závodu dává taková osoba najevo, že se s
rozhodčím řádně dohodla o všech podmínkách a že rozhodčí s posuzováním závodu souhlasí.
Pokud osoba odpovědná za závod nemá práva k přímému zadání do systému kacr.info, požádá
ve stejném termínu o zařazení závodu určenou osobu písemnou formou. Žádost musí
obsahovat:
· kontaktní údaje osoby, odpovědné za závod;
· název, místo a datum konání akce;
· vypsané soutěže;
· jméno rozhodčího, se kterým si dohodl posouzení závodu
3.2 Výsledkové listiny
3.2.1. Výsledkové listiny musí obsahovat alespoň:

· charakteristiku každého parkuru (typ soutěže, kategorie, výkonnostní třída);
· standardní a maximální čas;
· počet překážek;
· délku tratě;
· údaje o týmu a číslo výkonnostního průkazu;
· dosažený čas, počet trestných bodů;
· výsledné pořadí, případně v případě soutěží podle výkonnostních kategorií i hodnocení.
3.2.2. Hodnocení:
Zkoušky agility jsou hodnoceny podle celkového počtu udělených trestných bodů následovně:
1 až 5,99 trestných bodů VÝBORNÝ
6 až 15,99 trestných bodů VELMI DOBRÝ
16 až 25,99 trestných bodů DOBRÝ
více než 26 trestných bodů BEZ OHODNOCENÍ
Celkovým počtem trestných bodů je míněn součet trestných bodů získaných na překážkách a
bodů udělených za překročení standardního času.
3.2.3. Výsledky:
Při určování pořadí se bere v úvahu:
1. celkový počet trestných bodů (chyby a odmítnutí na trati + překročení času)
2. v případě, že je celkový počet trestných bodů shodný, umístí se lépe pes, kterému bylo
uděleno méně trestných bodů za chyby a odmítnutí na trati
3. v případě, že celkový počet trestných bodů i počet bodů za chyby a odmítnutí na trati jsou
shodné, umístí se lépe rychlejší pes
Příklad: pro trať s SCT 60 sekund
Pes Tr. body Čas psa Tr. body za čas Tr. body celkem Pořadí
7 5 58,71 0,00 5,00 3
12 0 65,00 5,00 5,00 1
18 5 57,25 0,00 5,00 2
4 0 68,32 8,32 8,32 4
15 10 59,17 0,00 10,00 6
2 5 65,00 5,00 10,00 5
3.3 Výkonnostní průkaz
Oficiálních soutěží agility se mohou zúčastnit jen ti závodníci, kteří mají výkonnostní průkaz.
Žádost o vydání výkonnostního průkazu je nutno podat nejméně měsíc před plánovanou účastí
v první oficiální soutěži. Výkonnostní průkaz vystavuje osoba, pověřená k tomu výborem KA ČR.
Výkonnostní průkaz je označen evidenčním číslem. Je nepřenosný a obsahuje údaje potřebné k
identifikaci týmu, zejména:
· údaje o psovodovi;
· údaje o psu;
· podpis osoby, která průkaz vystavila, podpis majitele (psovoda) a rozhodčího, který
zařadil psa do velikostní kategorie.
Každý pes může být zařazen pouze v jedné velikostní kategorii bez ohledu na množství vydaných
výkonnostních průkazů. Případné rozpory či protesty řeší výbor KA ČR. Povinností pořadatele je
zapsat do výkonnostního průkazu všechny výsledky soutěží rozdělených podle výkonnostních
kategorií. Zápis musí obsahovat rovněž jméno a podpis rozhodčího. Rozhodčí má právo zápisy
zkontrolovat. Je-li nutné vystavit výkonnostní průkaz opakovaně (zaplnění, ztráta apod.), má
stejné evidenční číslo.
3.4 Vydání výkonnostního průkazu
Požádat o vydání výkonnostního průkazu lze vyplněním papírového formuláře (viz příloha 2) a
zasláním osobě, určené výborem KA ČR, nebo zadáním požadovaných údajů do systému
kacr.info a zaplacením poplatku, jehož výši stanovuje výbor klubu. Psovod je povinen zažádat o
výkonnostní průkaz nejméně jeden měsíc před jeho plánovaným použitím, aby byla zaručena
dostatečná doba k jeho vystavení a zaslání majiteli. Výkonnostní průkaz předloží závodník
rozhodčímu ke změření psa a zařazení do velikostní kategorie (pokud je to nutné).
Osoba odpovědná za závod je povinna zajistit vyplnění formuláře o měření psů (příloha č. 3) Po
skončení závodu musí být seznam doručen osobě, určené výborem KA ČR.
3.5 Postup při zařazení psa do kategorie
Delegovaný rozhodčí změří před začátkem závodu kohoutkovou výšku všech psů, kteří se budou
účastnit svého prvního startu v oficiálních soutěžích, zapíše ji do výkonnostního průkazu a zařadí
psa do příslušné velikostní kategorie. Pokud byl pes zařazen do velikostní kategorie, ale psovod
se domnívá, že jeho pes by měl být zařazen do velikostní kategorie jiné, může jednou požádat o
opakované přeměření a zařazení do velikostní kategorie. Může tak učinit na témže závodu,
pokud je přítomen další rozhodčí KA ČR, nebo na nejbližším dalším závodu, kterého se v České
republice účastní a je na něj delegován jiný rozhodčí než ten, který už psa do velikostní kategorie
zařadil. Pokud bude opakované měření natolik odlišné, že umožní zařadit psa do jiné velikostní
kategorie, bude pes zařazen podle něj. Pokud rozhodčí není přes veškerou snahu schopen psa
změřit (např. když pes odmítá stát nebo je agresivní), označí jej za nezměřitelného. Takový pes
se potom nesmí zúčastnit závodu, před kterým je měřen, může však být předveden k novému
přeměření při kterémkoliv dalším závodě, na který je přihlášen.
Žádá-li psovod o vydání výkonnostního průkazu pro psa, který je nebo byl součástí jiného týmu
(psovod+pes) a výkonnostní průkaz na tento tým byl v minulosti již vydán, je žadatel povinen
uvést ve své písemné žádosti číslo tohoto výkonnostního průkazu.
3.6 Odvolání proti zařazení psa do kategorie
Proti zařazení psa do velikostní kategorie je možné podat odvolání, a to jak ze strany jeho
psovoda, tak ze strany jakékoliv jiné osoby, která se zařazením psa do kategorie nesouhlasí.
Odvolání musí být zasláno písemně výboru KA ČR a musí být podloženo poplatkem 1.000 Kč
zaslaným na účet KA ČR. Tento poplatek je vratný pouze psovodovi (nikoliv jiné osobě, která
podala odvolání proti zařazení psa do kategorie) a pouze v případě, že se jeho odvolání ukáže
jako opodstatněné.
Výbor KA ČR rozhodne, jakým způsobem a kdy bude pes znovu přeměřen, a neprodleně o tom
informuje psovoda. Do doby přeměření startuje pes v té kategorii, do které byl zařazen. V
případě, že se odvolání ukáže jako opodstatněné, je pes přeřazen do odpovídající velikostní
kategorie a všechny jeho dosavadní výsledky dosažené v neodpovídající kategorii budou
anulovány. Ukáže-li se odvolání jako neoprávněné, nemůže již nikdo znovu proti zařazení psa do
kategorie protestovat.
4 Mistrovské soutěže a významné akce agility
Níže uvedených závodů se mohou zúčastnit psi všech plemen s PP i bez PP, není-li v popisu
závodu uvedeno jinak.
4.1 Mistrovství České republiky v agility
Kvalifikace
Kvalifikační kritéria pro Mistrovství České republiky v agility určuje každoročně výbor KAČR.
Organizace
Mistrovství České republiky v agility (MČR) je pořádáno každoročně. Mohou se ho (bez nároku
na titul) zúčastnit i zahraniční závodníci. Hlavním organizátorem je KA ČR. MČR musí být
zařazeno do termínového kalendáře akcí agility. V tomto termínu nemusí být delegován na jiné
závody agility český rozhodčí, ledaže s tím výslovně bude souhlasit. Za mistrovské závody se
považují Agility a Jumping, jejichž výsledky se sčítají. Soutěží se zvlášť v soutěži družstev, v
soutěži jednotlivců a v soutěži veteránů
4.2 Mistrovství České republiky mládeže v agility
Kvalifikace
Kvalifikační kritéria pro Mistrovství České republiky mládeže v agility (MČRM) určuje každoročně
výbor KA ČR.
Organizace
Mistrovství České republiky mládeže v agility je pořádáno každoročně. Mohou se ho (bez nároku
na titul) zúčastnit i zahraniční účastníci. Hlavním organizátorem je KA ČR. Za mistrovské závody
se považují Agility a Jumping, jejichž výsledky se sčítají. Soutěží se zvlášť v soutěži družstev a
soutěži jednotlivců.
Věkové kategorie jsou určeny ročníkem narození psovoda a jsou následující:
· děti - do 14 let (včetně)
· junioři - nad 14 let do 18 let (včetně)
4.3 Mistrovství světa FCI a vrcholné mezinárodní závody s účastí
reprezentace ČR
Podmínky účasti
Soutěže pořádané pod záštitou FCI: MS, EO, EOJ mají svůj vlastní reglement, z něhož vyplývají i
podmínky účasti.
Kvalifikace
Podmínky kvalifikace pro zařazení do reprezentace ČR určuje výbor KA ČR, případně ve
spolupráci s manažerem reprezentace.
Vrcholné mezinárodní akce agility s účastí reprezentace ČR
Složení reprezentace pro vrcholné mezinárodní akce agility schvaluje výbor KA ČR na návrh
manažera reprezentace.
4.4 CACAg (Čekatelství šampióna ČR v agility)
Vybrané závody v České republice, na kterých bude titul udělován (max. 6x do roka), potvrzuje
výbor KA ČR na základě žádosti pořadatele.
Po splnění podmínek pro udělení titulu Šampióna ČR dané Soutěžním řádem KA ČR může
čekatel požádat výbor KA ČR o přiznání titulu Šampión ČR v agility.
4.5 CACIAg
O pořádání závodu se zadáváním tohoto titulu je nutno požádat výbor KA ČR. Pravidla pořádání
takového závodu jsou dána normativem FCI.
Výsledková listina závodu CACIAg musí být vyhotovena v české i anglické verzi a musí
obsahovat nadpisy, pořadí, startovní číslo, jméno psovoda, celé jméno psa (i s chovatelskou
stanicí), plemeno atd. Závod musí být posuzován mezinárodním rozhodčím FCI.
4.6 Mistrovství plemene
Uspořádání mistrovského závodu kteréhokoliv plemene je plně v kompetenci příslušného
pořadatele. Doporučuje se požádat o spolupráci klub chovatelů tohoto plemene.
4.7 Školení instruktorů
Školení instruktorů pořádá KA ČR podle potřeby pro své členy, mající zájem hlouběji se seznámit
s problematikou tréninku, klubovými normativy a plánujícími předávat své znalosti a zkušenosti
ostatním.
Zájemci o účast na školení musí splňovat tyto podmínky:
· dosažení věku 18 let,
· alespoň 2 roky členství v KA ČR,
· umístění v soutěži agility výkonnostní kategorie 2 nejméně 3x s hodnocením V.
Podmínkou získání osvědčení je úspěšné absolvování závěrečného testu. Osvědčení o
úspěšném absolvování vydává vedoucí školení, kterého určí výbor KA ČR.
5 Tituly zadávané v agility
5.1 Mistr České republiky v agility
Titul může získat pouze český občan, první v pořadí občanů ČR na Mistrovství České republiky v
agility. Uděluje se zvlášť v každé velikostní kategorii, zvlášť v soutěži jednotlivců a v soutěži
družstev.
Druhý občan/družstvo v pořadí z ČR získává titul 1. vícemistr České republiky, třetí v pořadí titul
2. vicemistr České republiky.
5.2 Mistr České republiky mládeže v agility
Titul může získat pouze český občan, první v pořadí občanů ČR na Mistrovství České republiky
mládeže v agility. Uděluje se zvlášť v každé velikostní kategorii a věkové kategorii v soutěži
jednotlivců a družstev
Druhý občan/družstvo v pořadí z ČR získává titul 1. vícemistr České republiky mládeže, třetí
v pořadí titul 2. vicemistr České republiky mládeže.
5.3 Národní šampión agility
Titul lze udělit tomu, kdo získá 3 čekatelství CACAg. nejméně od dvou různých rozhodčích. Mezi
zadáním prvního a posledního titulu musí uplynout nejméně jeden rok a den. K čekatelství musí
být ještě přiloženo výstavní ocenění z národní nebo mezinárodní výstavy s hodnocením
minimálně velmi dobrý. Čekatelství CACAg. a Res. CACAg. je udělováno pouze psům s PP na
závodech schválených výborem KA ČR. Titul získává vítěz součtu závodů Agility + Jumping v
každé z velikostních kategoriích. Oba závody musí proběhnout v rámci jedné akce, maximálně
během 48 hodin. Na titul má nárok pes, který získá v součtu obou závodů maximálně 5,99
trestného bodu; totéž platí pro druhého psa v pořadí. Druhý v pořadí může získat Res. CACAg,
který platí jako CACAg. v případě vítězství psa, který je držitelem titulu Národní šampión agility.
5.4 Mezinárodní šampión agility
Titul lze udělit tomu, kdo získá 3 čekatelství CACIAg nejméně ve dvou různých státech od dvou
různých mezinárodních rozhodčích. Mezi zadáním prvního a posledního titulu musí uplynout
nejméně jeden rok a jeden den. K čekatelství musí být ještě přiloženo výstavní ocenění z
mezinárodní nebo národní výstavy psů s hodnocením minimálně dobrý. Čekatelství CACIAg a
Reserve CACIAg je udělováno pouze psům s PP plemen uznaných FCI na závodech
schválených FCI. Závodu se smí zúčastnit pouze týmy výkonnostní kategorie A3 plemen
uznaných FCI. CACIAg je udělen vítězi v každé z velikostních kategorií. Druhému v pořadí se
zadává Reserve CACIAg, který platí jako CACIAg v případě vítězství psa, který je držitelem titulu
Mezinárodní šampión agility.
5.5 Šampión A3
O přidělení titulu A3CH je potřeba zažádat pomocí formuláře zaslaného poštou, nebo
elektronicky výborem pověřené osobě.
Šampiónem A3 se stává tým, který se ve třech po sobě jdoucích letech umístí v soutěži agility
výkonnostní kategorie A3 nejméně devětkrát nejhůře na třetím místě bez trestných bodů u
minimálně třech různých rozhodčích. Mezi prvním, čtvrtým a sedmým takto započítávaným
umístěním musí vždy uplynout doba alespoň 12 měsíců. Titul je doživotní a má zkratku A3Ch.
Tento titul je součástí jména psa a je nepřenosný na jiný tým.
5.6 Síň slávy
Do Síně slávy může být uvedena jakákoliv osoba (i cizinec), která se výjimečným způsobem
zasloužila o rozvoj agility v ČR. Návrh na uvedení do Síně slávy může podat kterýkoliv člen KA
ČR. Výbor KA ČR předloží všechny navržené kandidáty ke schválení nejbližší členské schůzi.
Výbor může nedoporučit přijetí navrhovaných osob.
5.7 Cena Fair Play
Ocenění může obdržet jakýkoliv člen KA ČR, který vykonal skutek v duchu fair-play. Návrh může
podat kterýkoliv člen KA ČR s jasným popisem a odůvodněním skutku. Cenu uděluje výbor KA
ČR.